English   Danish

2023/2024  BA-BFILO1318U  Ledelsesfilosofi

English Title
Management philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Sverre Raffnsøe - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
  • Sverre Spoelstra - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 27-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Forstå og redegøre for fagets forskellige ledelsesfigurer og deres betingelser
  • Analysere ledelsesfigurers filosofihistoriske og idehistoriske forbindelser
  • Omsætte og analysere konkrete empiriske hændelser og ledelsesproblematikker ved hjælp af fagets ledelsesfigurer
  • Vurdere figurernes overlap og begrænsninger i forhold til hinanden
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Studerende skal i grupper af 2-4 lave et interview med en leder og fremlægge analysen af interviewet mundtligt og skriftligt (max 3 sider).
Hvis ikke de studerende har fået godkendt analysen, skal en ny afleveres senest 3 uger før reeksamen.
Prøve/delprøver
Ledelsesfilosofi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
2 personer 10 sider
3 personer 15 sider
4 personer 20 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 5 sider
Opgavetype: Synopsis
Udlevering af opgave: Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer dig til ledelse i et bredt filosofisk og idehistorisk perspektiv. Fokus i faget er på hvorfor ledelse er vigtig, hvad ledelse er et svar på og hvordan vores dagligdags forventninger til ledere kan forstås i lyset af en række forskellige ledelsesfigurer, såsom lederen som styrmand, hyrde, fagekspert, motivator med videre. Faget arbejder med tekster fra filosoffer såsom  Aquinas, Machavelli og Foucault, samt med kanoniske tekster fra ledelseslitteratur, såsom Weber, Simon, Follett og McGregor. Kurset er bygget op som et blanding af forelæsninger, workshops og et forløb hvor de studerende skal interviewe en leder og analysere hendes udsagn baggrund af  fagets tekster.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er en blanding af forelæsninger, fremlæggelse af deltagerne og konkrete øvelser.
Feedback i undervisningen
I faget arbejder vi med forskellige inddragelses-processer hvor både underviserne og studerende giver feedback til hinanden
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Eksamen 72 timer
Forberedelse 99 timer
Foreløbig litteratur

 

Aquinas, T. (1974) On Princely Government. I A.P. D’Entrèves: Aquinas. Selected political Writings. Oxford: 3-9, 73-83. *

 

Follett, M.P. (1940): “The Giving of Orders” i Dynamic Administration – The Collected Papers of Mary Parker Follett. http:/​/​mpfollett.ning.com/​mpf/​follett-writings

 

Foucault, M. (2000): ”Governmentality”. In Faubion, J.D. (red.): Michel Foucault. Power. Essential Works of Foucault 1954-84, Vol. 3. New York, pp. 201-22.

Machiavelli, N. (1998) Fyrsten. Helikon *

 

 

McGregor, D. (2001): “The Human Side of Enterprise”, Reflections (2)1: 6-15 

 

Raffnsøe, S.R., Johnsen, R. (2015) ”Den humane vending indenfor ledelse, organisation og værdiskabelse”. Gudmand-Høyer, Raffnsøe (red.): Den humane vending. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag,

 

Raffnsøe, S. (2004): “Ledelse, styring og stat fra antikken til moderne tid”. Pedersen, Dorthe (red.): Offentlig ledelse i managementstaten. København: Samfundslitteratur: 

 

Wilson, S. (2016) Thinking Differently about Leadership - A Critical History of Leadership Studies. 

 

Wren, D. (2009) The Evolution of Management Thinking – Sixth Edition. Wiley.

Sidst opdateret den 27-06-2023