English   Danish

2023/2024  BA-BFILO1396U  Strategi

English Title
Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kristian Bondo Hansen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Lederskab/Leadership
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 13-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • kunne analysere og kritisk forholde sig til konkrete virksomhedsstrategier eller andre typer organisationers eller institutioners strategier;
  • være bekendt med og i stand til at analysere, sammenligne og kritisk reflektere over de begreber, teorier og perspektiver, relateret til strategi, som har været præsenteret og diskuteret i faget;
  • forstå og være i stand til at forklare og reflektere over strategi i et bredt økonomisk, samfundsmæssigt og filosofisk perspektiv;
  • være i stand til at bruge fagets begreber, teorier og perspektiver i empiriske analyser med fokus på strategi;
Prøve/delprøver
Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget forholder sig til og reflekterer over udfordringer i disciplinen virksomhedsstrategis relativt korte historie, med begyndelse i 1960erne, og undersøger dens rolle ift. organisationen som enhed. Faget vil derudover skabe en bredere forståelse af strategi og organisationers strategiske udfordringer, ved at inddrage ideer og perspektiver fra filosofien. Vi vil eksempelvis udfordre og dikutere ideen om forandring som et begreb der står i modsætning til stabilitet og undersøge, hvordan strategi udformes i lyset af forandring, kompleksitet og kontingens internt i organisationer og i deres omverden. Ligeledes vil vi diskutere, hvilke implikationer strategi og strategiske beslutninger har for organisationskulturer og arbejdsrutiner. Vi vil søge svar og perspektiver på strategiens udfordringer i filosofien samt forsøge at diskutere grundlæggende filosofiske spørgsmål, som vi identificerer i strategilitteraturen. 

Beskrivelse af undervisningsformer
I faget vil vi læse klassiske strategitekster samt filosofiske tekster. De filosofiske tekster har til formål at bibringe perspektiver på de værktøjer, udfordringer og problemer der præsenteres i strategilitteraturen. Undervisningen vil bestå af dialogpræget klasseundervisning med tekstgennemgang og -diskussion samt gruppearbejde med udvalgte cases. Derudover vil der i forbindelse med undervisningen være enkelte gæstepræsentationer af en eller flere praktikere, der på den ene eller anden måde (og i den ene eller anden organisatoriske kontekst) har beskæftiget sig med strategi.
Feedback i undervisningen
I Strategi vil de studerende modtage feedback løbende. I undervisningen vil vi forsøge at arbejde med og udvikle de studerendes refleksioner over forskellige strategiske perspektiver og filosofiske ideer. Det vil ske dialogisk i forbindelse med klasseundervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 38 timer
Eksamen 48 timer
Forberedelse 123 timer
Foreløbig litteratur

Porter, Michael E. 1996. ‘What Is Strategy?’ Harvard Business Review 74(6): 1–20. 

 

Montgomery, Cynthia A. 2008. ‘Putting Leadership Back Into Strategy’. Harvard Business Review, January: 1–6. 

 

Barney, Jay. 1991. ‘Firm Resources and Sustained Competitive Advantage’, Journal of Management, 17(1): 99–120. 

 

Mintzberg, Henry. 1987. ‘Crafting Strategy’. Harvard Business Review, no. 87407: 66–74. 

 

Lear, Jonathan. 2011. ‘To Become Human Does Not Come That Easily’, i: A Case for Irony, Harvard University Press, Boston.

 

Sidst opdateret den 13-06-2023