English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2220U  Etik

English Title
Ethics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Cathrine Bjørnholt Michaelsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
  • Christian Garmann Johnsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-11-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne redegøre for de grundlæggende etisk-filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og pensum.
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster som den studerende har fordybet sig i.
  • At kunne forstå og forholde sig til forskellen mellem filosofisk etik som handlingsvejledning og som refleksion over menneskets problematiske ansvar.
  • At kunne reflektere filosofisk over ansvarlighedsproblematikker i organisationer, virksomheder og på samfundsniveau på grundlag pensums tekster.
Prøve/delprøver
Integreret eksamen i Etik samt Virksomhedsetik og bæredygtighed:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skriftlig opgavebesvarelse og mundtlig eksamen enten individuel eller i gruppe op til 5 personer.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget lærer dig om etik og ansvarlighed i den filosofiske tradition og udforsker etikkens rolle i samfundet i dag. Ved at introducere til en række af filosofihistoriens vigtigste etiske tænkere igennem læsning af deres egne tekster og værker, spørger det til hvad ansvarlighed egentlig er og hvad det betyder for mennesker, såvel som for institutioner. Ved hjælp af en undersøgelse af filosofiske grundbegreber som frihed, dømmekraft, beslutning, pligt og nytte stiller det skarpt på moralske og etiske værdier og på kriterierne for det at kunne redegøre for sine handlinger og beslutninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Praktiske øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisning.Feedback i forbindelse med gruppearbejde.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 38 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 164 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 20-11-2023