English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2230U  Erkendelsesfilosofi

English Title
Epistemology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Rasmus Johnsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Sverre Raffnsøe - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Kunne demonstrere kendskab til de fire filosofiske grunddimensioner og tankeformer: ontologi, metafysik, epistemologi og kritisk-affirmativ tænkning.
 • Kunne redegøre begrebsligt for de forskellige filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og afspejles i pensums tekster.
 • Kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i pensums tekster.
 • Kunne demonstrere kendskab til forskellige forestillinger om grundlagstænkning i kursets pensum.
 • Kunne redegøre for sådanne forskellige måder at tænke på og reflektere over deres karakter og konsekvenser.
 • Kunne gøre sig refleksioner over sådanne tankemåders sammenhæng med, forhold til og konsekvenser for organisering, organisationer, organisationsformer og eksistensformer.
Prøve/delprøver
Erkendelsesfilosofi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

“Erkendelsesfilosofi” introducerer den studerende til de fire filosofiske grunddimensioner og tankeformer: ontologi, metafysik, epistemologi og kritisk-affirmativ tænkning ved at beskæftige sig med de filosofiske grundspørgsmål om, ’hvad der findes’, ’hvordan vi kan vide noget om det, som er,’ og ’hvordan grænserne for denne viden konstitueres’. Gennem læsning af filosofiske originaltekster undersøger faget, hvorledes disse spørgsmål er blevet besvaret i løbet af den vestlige metafysiks historie og hvorledes de traditionelle positioner udfordres af centrale tænkere i det 20. århundredes filosofi. Idet faget giver de studerende et grundlæggende kendskab til forskellige måder tænke på, inviterer det dem til reflektere over deres erfaringer med forskellige former for grundlagstænkning samt over sammenhængen mellem forskellige former for grundlagstænkning og forståelsen af organisering, organisationsformer og eksistensformer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Tekstlæsningsøvelser
Diskussionsseminarer
Feedback i undervisningen
De studerende inddrages løbende i undervisningen med hjælp fra diskussionsfaciliterende opdrag. der gives feedback på gruppe-essayopgaver i løbet af semestret. En workshop støtter de studerende op til eksamen.
Et feedbackorienteret forløb, der vil foregå digitalt som blended learning samt tage afsæt i peer-to-peer learning, tilbydes i kurset. Dette faciliteres og superviseres af fagets undervisere, samt instruktorer. Desuden feedback ved gruppearbejde i undervisningen og office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 24 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 127 timer
Foreløbig litteratur

TBA

Sidst opdateret den 27-06-2023