English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2232U  Videnskabsteori

English Title
Philosophy of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kaspar Villadsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
  • Thomas Presskorn-Thygesen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-11-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Forholde sig selvstændigt og reflekterende til erhvervsøkonomisk videnskab og metode med afsæt i en konkret case.
  • Analysere artsforskelle såvel som ligheder imellem forskellige erhvervsøkonomiske discipliners (f.eks. mikroøkonomi eller organisationsteori) metoder.
  • Udvise kendskab til videnskabsteoretiske idealer og positioner samt forklare hvilken betydning sådanne kan have for metodiske valg og dataindsamlings-teknikker.
  • Kunne reflektere over forholdet imellem samfundsvidenskabelige idealer og filosofiske ideer om viden, menneske og samfund.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skriftlig synopsis og mundtlig eksamen enten individuel eller i gruppe op til 3 personer.
Beskrivelse af eksamensforløbet

I grupper af 2-3 studerende afleveres en skriftlig synopsis. Den selvstændigt udadarbejdede skriftlige synopsis skal behandle i et faget fastsat tema og/eller case, som belyses vha. fagets videnskabsteoretiske pensum. Synopsis forsvares til en individuel mundtlig eksamen, hvor både det skriftlige produkt og fagets pensum er i fokus. Den afgivne karakter en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.

  

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsøkonomisk forskning stiller – ligesom erhvervsøkonomisk praksis – hele tiden sig selv spørgsmål. En virksomhedsleder kan f.eks. spørge sig selv, hvordan hun bedst planlægger en fusion med en anden virksomhed, og en erhvervsøkonomisk forsker f.eks. spørge om der er nogle faktorer, som generelt kendetegner succesfulde fusioner. Men hvordan svarer man på sådanne spørgsmål på en ansvarlig måde? Og hvordan formulerer man et godt spørgsmål? Hvis man ikke blot vil gætte sig frem ved at give et tilfældigt svar på et måske dårligt formuleret spørgsmål, så er det nødvendigt, at man anvender en bestemt metode, dvs. en bestemt og videnskabsteoretisk informeret fremgangsmåde, som man er i stand til at forsvare og gøre rede for.


Videnskabsteori er altså erhvervsøkonomisk relevant. Videnskabsteori er imidlertid også en filosofisk disciplin, som overvejer hvilke typer af argumenter, data, forklaringer og fortolkninger, som bør anvendes inden for forskellige videnskaber. På dette fag opdyrkes altså forbindelsen imellem videnskabsteori - forstået som en filosofisk disciplin - og erhvervsøkonomisk forskning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består tre elementer: 

1. Forelæsninger over videnskabsteoretiske emner og retninger, f.eks. kritisk rationalisme eller hermeneutik. 
  
2. Tematiske forelæsninger, som belyser videnskabsteoretiske aspekter af økonomiske og erhvervsøkonomiske discipliner, f.eks. videnskabelighed af finansielle modeller. 

3. Workshops og øvelser, som indbyder til videnskabsteoretisk diskussion af en række cases, herunder hvordan disse kunne belyses empirisk. Her diskuteres eksempelvis forholdet imellem kvantitative og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne. Sidstnævnte giver mulighed for paraleller ift. det sideløbende fag i kvalitative metoder.
Feedback i undervisningen
Der er løbende mulighed for feedback igennem hele faget; dog særligt i forbidelse med workshops og øvelser (se "Beskrivelse af undervisningsformer"). Ligeledes ydes der til sidst i fagets forløb korte, individuelle feedbacksessioner ift. udviklingen af de studerendes ideer til deres skriftlige synopsis.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 110 timer
Fremmøde undervisning 44 timer
Eksamen 52 timer
Sidst opdateret den 20-11-2023