English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2261U  Økonomisk filosofi

English Title
Philosophy of Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kristian Bondo Hansen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
  • Marius Gudmand-Høyer - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende være i stand til selvstændigt
  • At redegøre for begreber og fænomener repræsenteret i pensum, der på én gang er gjort til genstand for grundlæggende filosofisk og økonomisk diskussion
  • At analysere og vurdere, hvilke emner diskussionen omhandler, og hvorfor disse vedblivende kan og må diskuteres
  • At identificere og eksemplificere, hvordan de diskuterede begreber og fænomener gør sig gældende i erhvervsøkonomisk teori og praksis
Prøve/delprøver
Økonomisk filosofi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 10 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et på forhånd kendt spørgsmål, der efter forberedelse redegøres for mundtligt ved eksamensbordet.   

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Økonomisk Filosofi beskæftiger sig med et udvalg af de grundlæggende begreber og fænomener, der på én gang er gjort til genstand for filosofisk og økonomisk diskussion, hvad enten dette er sket henover et disciplinært grænseskel eller i forskellige forsøg på faglig integration. Sådanne fænomener og begreber er grundlæggende og uundværlige, såfremt man skal gøre sig håb om at forstå og navigere såvel fagligt og professionelt som skabende og mellemmenneskeligt i en stadig mere kompleks samtid. Eksempler på emner for økonomisk-filosofisk diskussion tæller blandt andet værdi og nytte, rationalitet, usikkerhed, fordeling, arbejde, kapital, information, etc.

 

Faget har til formål er at gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk reflekterende til denne diskussion. Det drejer sig om at kunne redegøre for, hvilke emner diskussionen omhandler, og hvorfor disse vedblivende kan og må diskuteres. Ligeledes handler det om at kunne identificere, eksemplificere, analysere samt vurdere, i hvilke sammenhænge og på hvilke måder disse emner både implicit og eksplicit er på spil indenfor erhvervsøkonomiens forskelligartede områder, samt hvilke implikationer disse fremtrædelsesformer kan have såvel i epistemologisk som i moralsk og etisk forstand. På denne måde tillærer den studerende sig en dyb viden i den brede historiske og sociale kontekst, hvori erhvervsøkonomisk teori og praksis aktuelt gør sig gældende. Fagets arbejde med både at anskueliggøre og redegøre for denne viden gennem forelæsninger og præsentationsøvelser fører den studerende frem til erhvervelsen af de kritiske kompetencer, der samtidig muliggør nye muligheder for frugtbart samarbejde og udvikling af erhvervsøkonomiske problemstillinger. I og med at Økonomisk Filosofi finder sted samtidig med uddannelsens bachelorprojekter er det et kriterium, at udvalget af grundlæggende økonomiske og filosofiske begreber og fænomener forekommer anvendelige i dette den studerendes afsluttende arbejde især med hensyn til at forstå og forklare de antagelser og betingelser samt muligheder og begrænsninger, som både har at gøre med både eget projektarbejde og dets emner fra en økonomisk-filosofisk betragtning.     

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Økonomisk Filosofi arbejder i et format, der både anvender forelæsninger og præsentationsøvelser med afsæt i såvel primærtekster som sekundær litteratur. Fagets forelæsninger følger således en fast struktur (se konkrete eksempler nedenfor), hvor et begreb eller fænomen introduceres ud fra en sekundærtekst, der beskriver dets betydning, ophav, og hvem der især har bidraget til dets udvikling. Dette følges af en primærtekst, der både repræsenterer en grundlæggende kritik og en væsentlig videreudvikling i form af et bidrag, som det siden er regnet for uomgængeligt at forholde sig til. Sluttelig præsenterer forelæsningerne ved hjælp af enten primær- eller sekundærtekst en senere diskussion af dette bidrag, som tillader supplerende perspektiver, der både kan være aktualiserende eller bringe diskussionen i retning af en specifik erhvervsøkonomisk problemstilling.

I fagets præsentationsøvelser lærer den studerende selvstændigt at kunne identificere og eksemplificere, hvordan de diskuterede begreber og fænomener gør sig gældende indenfor erhvervsøkonomisk teori og praksis. Præsentationerne tager for så vidt muligt afsæt i den studerendes bachelorprojekt og foregår i et format, der både styrker den faglige formidlingsevne, forbindelsen til bachelorarbejdet, et samarbejde og fagligt fællesskab på tværs af årgangen, samt tilbageblik på den samlede uddannelses læring. Fagets feedback koncentrerer sig især om disse præsentationer, der samtidig har en eksamensforberedende funktion.
Feedback i undervisningen
Præstations-feedback gives i forbindelse med individuelle mundtlige præsentationer til fagets øvelsesgange.
Proces-feedback gives i forbindelse med gruppearbejde indeholdt i forelæsningerne.
Planlægnings-feedback gives som en del af eksamensforberedelsen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 34 timer
Øvelser 12 timer
Undervisningsforberedelse 80 timer
Eksamensforberedelse 80 timer
Foreløbig litteratur

Eksempler på begreber og tilhørende litteratur 

 

Arbejde:

Søren MAU (2017): ”Fra væsen til stofskifte – Marx’ Arbejdsbegreber”, Slagmark #76: 95-111. 

Harry BRAVERMAN (1974), “Scientific Management”, kap. 4 i Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. NY: Monthly Review Press; pp. 59-85.

Paul S. ADLER (2015): “Community and innovation: From Tönnies to Marx”, Organization Studies 36(4): 445-471.

 

Fordeling:

Roger E. BACKHOUSE: ”Sidgwick, Marshall, and the Cambridge School of Economics." History of political economy 38.1 (2006): 15-44.

John RAWLS (1999). A Theory of Justice: Revised edition, kap. 1. Cambridge: Harvard University Press; pp. 3-46.

R. Edward FREEMAN (1994), “The politics of Stakeholder Theory: Some future directions”, Business ethics quarterly 4(4): 409-421.

 

Usikkerhed

Robert W. DIMAND (2021): ”Keynes, Knight, and Fundamental Uncertainty: A Double Centenary 1921–2021”, Review of Political Economy 33(4): 570-584.

Frank KNIGHT (1921): Risk, Uncertainty and Profit, kap. 7 og 8.

B. CARRUTHERS (2013): ”From uncertainty toward risk: The case of credit ratings”, Socio-Economic Review, 11(3): 525-551.

 

Sidst opdateret den 27-06-2023