English   Danish

2023/2024  BA-BFILO2303U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-06-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Opstille finansielle redegørelser på baggrund af dagligge transaktioner
 • Redegøre for elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af de finansielle opgørelser
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i udarbejdelsen og analysen af det eksterne regnskab. Gennem forløbet opnår den studerende en faglig forankret viden omkring udarbejdelse og analyse af virksomheders eksterne regnskab, således at den studerende bliver i stand til at foretage en vurdering af virksomheders økonomiske situation og performance i en bredere kontekst, herunder:

 • måling og kommunikation af finansielle og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål.
 • modeller for virksomheders indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger.
 • analyse af virksomhedens økonomiske situation.
 • betydningen af ledelsens regnskabsmæssige valg/beslutninger for det billede, der med det eksterne regnskab tegnes af virksomheden.

 

Faget giver en indsigt i det eksterne regnskab fra

a) et regnskabsudstedersynspunkt (hvordan udarbejdes det eksterne regnskab i henhold til gældende regulering) 

b) et regnskabsbrugersynspunkt (analyse af eksterne regnskaber). Herigennem er det ønsket at stimulere den studerendes analytiske tilgang til data og håndtering af ambiguitet samt at hjælpe den studerende med at udvikle en høj grad af kritisk tænkning med fokus på både ”hvordan” og ”hvorfor”.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen i forbindelse med gennemgang af øvelser og gennem løbende diskussion i undervisningen, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf.

Desuden vil der i øvelsesundervisningen blive afsat tid til, at studerende kan arbejde med individuelle opgaver og modtage individuel mundtlig feedback.

Den studerendes aktive deltagelse i undervisningen er essentiel i forhold til udviklingen af den studerendes evner vedrørende samarbejde og feedback i diskussionssammenhænge. For at stimulere et interaktivt læringsmiljø vil undervisningen ikke blive optaget.

Der vil på Canvas fremgå et antal online aktiviteter (eksempelvis quizzer).

Ved fastlæredækning afholdes der endvidere gennem fagets forløb kontortid for de studerende. Her vil der ligeledes være mulighed for individuel feedback i form af afklaring af eventuelle emner, som studerende måtte have udfordringer med.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 27 timer
Øvelser 27 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 148 timer
Foreløbig litteratur

Pensum vil fremgå af lektionsplanen, når denne uploades på Learn.

Sidst opdateret den 27-06-2023