English   Danish

2023/2024  BA-BFILO3002U  Den Digitale organisation

English Title
The Digital Organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Bent Meier Sørensen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-11-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Kunne redegøre for centrale begreber og begrebssammenhænge inden for hvert af de teoretiske perspektiver, som der arbejdes med på faget.
  • Kunne formulere en relevant problemstilling med udgangspunkt i fagets teoretiske perspektiver og en empirisk case.
  • Have en god forståelse for og frit kunne diskutere sammenhænge mellem fagets teoretiske perspektiver.
  • Kunne sammentænke teori og empiri på en sådan måde, at den teoretiske forståelse bidrager til at udvide konventionelle forståelser af det empiriske fænomen, som studeres.
  • Kunne reflektere kritisk og indsigtsfuldt over begrænsningerne ved den tilgang, som er valgt.
Prøve/delprøver
Den digitale organisation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 4-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 25 sider
1 studerende: 5 sider
2 studerende: 10 sider
3 studerende: 15 sider
4 studerende: 20 sider
5 studerende: 25 sider
Opgavetype Projektrapport
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Skriftlig projektrapport og mundtlig eksamen enten individuelt eller i gruppe op til 5 personer.
Hvis man ikke består den ordinære eksamen, kan man gå til individuel reeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt samt et tillæg til projektet udarbejdet efter bedømmernes anvisninger.
Hvis man pga. sygdom ikke kan deltage i ordinær eksamen, går man til individuel mundtlig sygeeksamen med udgangspunkt i det ved ordinær eksamen foreliggende projekt.
Hvis der pga. sygdom ikke er afleveret et projekt ved den ordinære eksamen, afleveres et projekt til sygeprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 
 
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af korte forelæsninger (præsentation af teoriernes grundbegreber og hovedargumenter), interaktiv talveundervisning (inklusiv studenterpræsentationer) og workshops (i samarbejde med praktikere). I undervisningen vil der være et fokus på cases, både på fælles cases såvel som på de studerendes eget materiale. Der vil ligeledes være caseundervisning, hvor en mindre case løses i plenum. Og endelig vil der indgå elementer af gruppearbejde, hvor de studerende diskuterer stillede spørgsmål
Feedback i undervisningen
I Den digitale organisation arbejder vi med fortløbende feedback. De studerende vil modtage feedback fra undervisere, gæsteforelæsere (praktikere), samt fra medstuderende (peer-to-peer). Feedback vil forekomme i forbindelse med gruppepræsentationer i undervisningen og til workshops.
Studenterarbejdstimer
Forelæsningstimer 27 timer
workshops 10 timer
Læsning af pensum 240 timer
Eksamen 102 timer
Foreløbig litteratur

Borch, C., & Lange, A. C. (2017). “Highfrequency trader subjectivity: emotional attachment and discipline in an era of algorithms”. Socio-Economic Review, 15(2), 283-306.

Fleming, P. (2018) ‘Robots and Organization Studies: Why Robots Might Not Want to Steal Your Job’, Organization Studies, online fir. doi: 10.1177/​​0170840618765568.

Heidegger, M. (1999) Spørgsmålet om teknikken, Gyldendal.

Johnsen, C. G., Olaison, L. & Sørensen, B. M., 2017. ‘Put Your Style at Stake: A New Use of Sustainable Entrepreneurship’, Organization Studies: 1–19.

Justesen, L. and Plesner, U. (2018) ‘Fra skøn til algoritme: Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ sagsbehandling’, Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), pp. 9–23.

Lapore, J., 2014, ‘The Disruption Machine: What the Gospel of Innovation Gets Wrong’, The New Yorker, June 23, 2014.

McAfee, A. and Brynjolfsson, E. (2018) Machine, Platform, Crowd. Harnessing Our Digital Future, W.W. Norton.

Plesner, U. & Husted, E. (2019) Digital Organizing - Revisiting Themes in Organization Studies. Palgrave Macmillan, London.

Schumpeter, J. 1943 [1994], ‘The process of creative destruction’, i: Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge, London: 81–86.

Sennett, R. (2009) Håndværkeren. Arbejdets kulturhistorie: Hånd og ånd, Hovedland.

Sørensen, B. M. (2018) Skærmens magi. At træne modstandskraften i en digital tid, KDs Forlag.

Zammuto, R. F., Griffith, T. L., Majchrzak, A., Dougherty, D. J., and Faraj, S. (2007), “Information technology and the changing fabric of organization”, Organization Science, Vol 18 No 5, pp. 749-762.

Zuboff, S. (1985). Automate/informate: The two faces of intelligent technology. Organizational Dynamics, 14(2), 5-18.   http:/​​/​​dx.doi.org/​​10.1016/​​0090-2616(85)90033-6.

Zuboff, S. (2019) Overvågnings­kapitalismens tidsalder – Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye frontlinje, Informations Forlag.

Sidst opdateret den 20-11-2023