English   Danish

2023/2024  BA-BFILV1801U  Statistik og sandsynlighedsregning

English Title
Statistics and probability theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Anders Rønn-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-06-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Skal kunne anvende basale sandsynlighedsteoretiske værktøjer til at beskrive en given problemstilling og kunne redegøre for, hvordan disse værktøjer forklarer begrebet tilfældighed
 • Skal med udgangspunkt i givne data kunne specificere en relevant statistisk model og redegøre for modellens antagelser og begrænsninger
 • Skal kunne forklare forskelle og ligheder mellem forskellige datatyper og statistiske modeller
 • Skal kunne analysere sammenhænge mellem kategoriske, diskrete og kontinuerte variable ved at anvende de relevante statistiske metoder: Analyse af kontingenstabeller, regressionsmodeller og variansanalyse
 • Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af givne data og kunne fortolke de opnåede resultater
 • skal være bevidst om fordele og udfordringer ved den måde statistiske metoder anvendes og tilskrives autoritet i samfundet
 • Skal være bevidst om de farer for misvisende konklusioner, samt undertrykkelse af synspunkter, der er knyttet til, hvordan en statistisk undersøgelse opstilles og fortolkes
 • Skal være i stand til på fornuftig vis at kunne udvikle og forklare, hvordan man kan bruge statistiske metoder til at evaluere effekten af transformative indgreb
 • Skal kunne kommunikere resultaterne af en statistisk analyse til personer uden specifik statistisk viden.
 • Skal kunne redegøre for forskellene mellem kausale teorier og den statistiske forståelse af inferens
Prøve/delprøver
Statistik og sandsynlighedsregning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Et antal af de øvelsesopgaver, der regnes ved kursets øvelsestimer, vil være særligt eksamensrelevante opgaver, som repræsenterer et eksamensemne – typisk en statistisk metode.  Ved kursets mundtlige eksamen trækkes et af emnerne, og så kan den studerende vælge at lade en præsentation af den tilhørende opgave og dens løsning indgå i eksamensfremlæggelsen. Løsningen af opgaverne kan diskuteres med underviserne ved øvelsestimerne, men der vil ikke være mulighed for yderligere feedback på disse opgaver – fx i kraft af aflevering af et skriftligt produkt.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at give den studerende indsigt i statistisk metode, samt evnen til kritisk at forholde sig til statistiske undersøgelser. Hensigten er, at den studerende skal blive i stand til at bruge statistiske værktøjer på en måde, hvor den studerende er klar over væsentligheden og grundlaget for de metodiske valg, der tages. Den studerende vil lære at gennemføre statistiske undersøgelser, samt at forholde sig kritisk til statistisk materiale. Kurset vil først og fremmest præsentere basale statistiske metoder, samt oplære den studerende i at bruge disse. Det filosofiske aspekt af kurset vil bestå i en præsentation af forskellene mellem statistisk og ikke-statistisk viden. Ydermere vil det blive diskuteret i hvilket omfang rummet for empirisk viden, eller kausal forståelse, falder sammen med rummet for det som kan analyseres med statistiske modeller.

 

Kurset vil gennem forelæsninger og praktiske øvelser dække emnerne

 • Logik og mængdelære
 • Sandsynlighedsregning: Sandsynlighedsfortolkning, stokastiske variable, sandsynlighedsfordelinger og fordelingsmæssige egenskaber, betinget sandsynlighed
 • Deskriptiv statistik: Både numerisk og grafisk
 • Statistisk inferens: Estimation, konfidensinterval og hypotesetest
 • Regression: Simpel og multipel regression
 • Variansanalyse: Sammenligning af flere end to grupper
 • Analyse af kontingenstabeller
 • Logistisk regression.
 • Forskellene og relationerne mellem kausalitet og statistisk inferens.
 • Forholdet mellem kriterierne for anvendelsen af empirisk viden og kriterierne for anvendeligheden af statistiske modeller.

 

Nordic nines: NN1, NN2, NN4 og NN6

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets undervisning består af forelæsninger og øvelsesworkshops. Ved øvelsestimerne arbejdes med relevante og i høj grad anvendte opgaver med hjælp fra kursets undervisere.
Feedback i undervisningen
Øvelsestimerne er opbygget som opgaveworkshops, hvor de studerende indgår i en konstruktiv dialog med underviserne, og der gives kommentarer og forbedringsforslag til de udarbejdede løsninger. Derudover vil der efter behov være opsamlinger i plenum, og for en lang række af opgaver vil der blive lagt filmklip med løsningsforslag ud på kursushjemmesiden.

I forlængelse af fagets forskellige delemner vil der blive lagt 4-5 opsamlingsquizzer ud på kursushjemmesiden. Her gives der feedback på svarmulighedsniveau, således at den studerende bliver hjulpet videre i tilfælde af forkerte svar. Både med en opfølgende forklaring på, hvorfor svaret ikke er rigtigt og med henvisninger til, hvor der kan læses mere.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse 150.5 timer
Eksamen 0.5 timer
Foreløbig litteratur

Alan Agresti: Statistical Methods for the Social Sciences, 5th ed., Pearson 2018.

 

Supplerende litteratur:

Notesæt om logik og sandsynlighedsregning. Vil blive gjort tilgængeligt på kursushjemmesiden før undervisningens start.

 

 

 

Sidst opdateret den 13-06-2023