English   Danish

2023/2024  BA-BHAAO1585U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Philip Rosenbaum - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 26-05-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber.
 • Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence og spilteori.
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
 • Analysere et økonomisk problem fra flere sider og fremføre argumenter for og imod
 • Anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover skal de studerende have en grundlæggende kendskab til matematik svarende til minimum B niveau.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) den påvirkning forbrugernes og virksomhedernes handlinger har på velfærden for alle i økonomien.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i sine omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Følgende emner tages op:

 • Den rationelle forbrugers valg under fuldkommen information.
 • Er den rationelle model korrekt: Adfærds- og eksperimentel økonomi.
 • Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt.
 • Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.
 • Eksternaliteter, en introduktion til law and economics.
 • Offentlige goder, offentlige virksomheder og privatisering.

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, holdundervisning og Studiecafe. Hertil anvendes MyEconLab og Mylabsplus samt yderligere Blended learning. Den fysiske undervisning vil undervejs understøttes af videoforelæsninger, der både gennemgår teori og opgaveregning. Derudover vil de studerende løbende få online quiz'er så de kan teste deres viden til de forskellige emner.
I starten af semesteret vil de studerende blive tilbudt et Brush Up i matematik.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via deres ugentlige aktivitet på MyEconLab.

Til forelæsningerne vil der til tider være break-out sessioner, hvor de studerende sammen skal diskutere forskelige økonomiske problemstillinger/cases, som vi derefter diskutere i plenum og de studerende får feedback på deres ideer.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 42 timer
MyEconLab & MyMathPlus 65 timer
Forberedelse og Studiecafe 65 timer
Eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics , Global Edition 8ed. Jeffrey M. Perloff;  Pearson International.(med access code)

Sidst opdateret den 26-05-2023