English   Danish

2023/2024  BA-BHAAO1598U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Fagsekretær: Sara Høgh-Nielsen
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 26-05-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Foretage løbende bogføring og regnskabsafslutning vha. det dobbelte bogholderis principper
 • Forklare formål med og indholdet i resultatopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance
 • Forklare indholdet i de begreber der anvendes i økonomistyringens metoder og modeller
 • Anvende lønsomhedsmønstret til at undersøge en virksomheds økonomiske struktur, forklare resultatet med egne ord samt foreslå supplerende analyser
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som led i økonomistyringen og gennemføre en sådan anvendelse på simple cases
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens aktivite, kapacitet og likviditet
 • Anvende finansielle og ikke finansielle præstationsmål i vurdering af virksomhedens situation
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Økonomistyring - delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed3 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmål 1-3 gælder for delprøve 1

Økonomistyring 4 timers skriftlig:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeVinter og Vinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmål 3-7 gælder for delprøve 2

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Økonomistyring har en helt central rolle i en virksomheds bestræbelser på at arbejde effektivt og skabe værdi. Fra nyhedsmedierne informerer man til stadighed om virksomheder i økonomisk vækst, frasalg af forretningsområder, betalingsstandsninger, opkøb, fusioner, investeringer i nye produktionsanlæg, IT-implementering, centralisering af driften og meget mere. Alt sammen resultater af virksomhedsstyring og herunder ikke mindst den økonomiske styring.

 

Faget Økonomistyring beskæftiger sig med mange af de grundlæggende teorier og metoder til styring af virksomhedens økonomi. Faget er bygget op over to moduler, som igen er inddelt i en række temaer, der berører forskellige sider af virksomhedens økonomiske styring. De to moduler er henholdsvis modul 1: Regnskabslære, og modul 2: Økonomistyring.

 

Modul 1 behandler de grundlæggende og principielle regler og metoder i det dobbelte bogholderi, og giver herigennem en grundig tilgang til forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse, balance og likviditet.

 

Baseret på denne forståelse arbejdes der i modul 2 med modeller og metoder til økonomisk styring og opfølgning på virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet. Dette til brug for bl.a. lønsomhedsanalyser på produkter og kunder samt til omkostnings- og effektivitetskontrol på afdelinger og processer i virksomheden. Samtidig danner dette grundlaget for at understøtte forskellige strategiske, taktiske og operative beslutninger i virksomheden. Kurset lægger i denne sammenhæng særlig vægt på behandling af metoder til styring af omsætning, omkostninger og likviditet.

 

Indhold

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 1. Grundlæggende regnskabslære
 2. Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser
 3. Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet
 4. Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger
 5. Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering
 6. Virksomhedens budgetkontrol
 7. Likviditetsbudgettering
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes primært dialog baseret holdundervisning, hvor holdet dels diskuterer udvalgte dele af teorien dels diskuterer løsningen af opgaver og cases. Holdundervisningen understøttes af en forelæsningsrække og studiecaféer.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtligt feedback i forbindelse med løsningen af alle kursets øvelsesopgaver. Der suppleres endvidere med udlevering af vejledende talløsninger på beregningsopgaver. i studiecaféerne tilbydes individuel feedback til løsning af øvelsesopgaverne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 36 timer
Foreløbig litteratur
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Jeanette Willert: Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Jeanette Willert: Opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Virksomhedens økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave,
 • Michael Andersen, Jytte Larsen og Carsten Rohde: Øvelser til ”Virksomhedens Økonomistyring”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.
   
Sidst opdateret den 26-05-2023