English   Danish

2023/2024  BA-BHAAO1601U  Finansiering

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Bjarne Florentsen - Institut for Finansiering (FI)
Fagadministrator: Sabrine Josephine Schmidt, HA-Fin1.fi@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-05-2024

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • a) Identificere, klassificere og forklare grundlæggende begreber, modeller og metoder i finansiel teori om husholdninger, om finansielle markeder med tilhørende instrumenter, om virksomheder og om disses sammenhæng
 • b) Beregne, fortolke og sammenligne finansielle priser, afkast, afkastkrav og nøgletal
 • c) Analysere givne finansielle beslutningsproblemer, jf. c1) - c8) som indikative eksempler:
 • c1) identificere og sammenligne muligt teori-, model- og begrebsapparat
 • c2) tilpasse teori til konkrete - herunder særligt danske - omverdensbetingelser
 • c3) identificere nødvendig og tilstrækkelig information for problemløsning
 • c4) identificere relevante markedspriser og -afkast samt skatter og andre imperfektioner
 • c5) beregne numerisk løsning henholdsvis systematisere ikke-numerisk løsning
 • c6) vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel
 • c7) opstille hypoteser om afvigelser imellem teoretisk baserede forudsigelser og empiri
 • c8) Identificere finansieringsteoretisk relevante aspekter i en ”case” og klassificere samt forklare argumenter og løsningsforslag
 • d) Formulere, afgrænse og analysere en mere omfattende finansiel problemstilling samt formidle dette i et klart og korrekt sprog uden overskridelse af en given omfangsmæssig overgrænse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et teoretisk grundlag svarende til gennemførelse af fagene Mikroøkonomi, Managerial Economics og Statistik på HA-studiet.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
Finansiering 2 timer skriftlig:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmålet for denne delprøve er delmål a), b) og c).

Finansiering hjemmeopgaver:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
Bilag må formelt set indgå i besvarelsen, de tæller ikke med ved opgørelsen af de maksimalt 10 sider pr. besvarelse, og de indgår ikke i bedømmelsen.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Udlevering af opgaveOpgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøveMundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmålet for denne delprøve er delmål a), b) og c).

 

Der stilles i alt 4 skriftlige hjemmeopgaver.

 

Opgaverne besvares individuelt. Der udregnes en afrundet gennemsnitskarakter for de 3 bedst bedømte af de 4 mulige hjemmeopgaver. Hver opgave tæller 1/3 af den samlede vægt for hjemmeopgaverne.

 

Syge/omprøven til hjemmeopgaverne

Hver hjemmeopgave erstattes af en 20 minutter mundtlig individuel eksamen i hele pensum uden forberedelse og med bi-eksaminator.

Finansiering 4 timer skriftlig:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
HjælpemidlerMed visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmålet for denne delprøve er delmål a), b) og c).

Finansiering Projekt:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen2-3
Omfang af skriftligt produktMax. 35 sider
Det maksimale sidetal er 25 sider for grupper med 2 studerende og 35 sider for grupper med 3 studerende.
De studerende kan i stedet vælge at skrive opgaven alene – så er det maksimale sidetal 15 sider.
Der må udover det maksimale sidetal afleveres bilag, men disse kan ikke forventes at indgå i bedømmelsen.
OpgavetypeProjektrapport
Udlevering af opgaveOpgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøveSkriftlig stedprøve
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: 8 timer
Hjælpemidler:Med visse hjælpemidler, se nedenfor
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Beskrivelse af eksamensforløbet

Læringsmålet for denne delprøve er delmål d) for ordinær udprøvning og delmål a), b) og c) for syge-/omprøven

 

Der udarbejdes et individualiseret projekt i frivilligt sammensatte grupper bestående af max. 3 studerende.

 

Projektet skal uddybe og supplere den i forelæsningerne gennemgåede teori og/eller vurdere problemstillinger fra praksis i en teoretisk ramme.

 

Projektet skrives indenfor et af flere af givne overordnede temaer. Der skal via Canvas indgives prioriterede ønsker til tema med frist 8. november 2023. Titlen inden for det tildelte tema er selvvalgt, men den skal godkendes af vejleder.

 

Forløbet og vilkårene for projektet fremgår af "Specialvejledning om PROJEKT I FINANSIERING på HA-studiet 2023/24", som er tilgængelig på Canvas fra 1. november 2023.

 

Specialvejledningen indeholder et særligt afsnit om de delelementer, der indgår ved vurderingen af opfyldelsen af læringsmålet.

 

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget skal give den nødvendige faglige baggrund såvel for en erhvervsmæssig karriere direkte efter opnåelse af bachelorgraden som for en kandidatoverbygning med hel eller delvis specialisering i Finansiering.

Til brug for en umiddelbar erhvervskarriere bibringes forståelse for de mere overordnede præmisser, som en kapitalmarkedsstyret virksomhed er underlagt.

For karriere i en finansielt orienteret jobfunktion sigtes der imod, (i) at den studerende tilegner sig det grundlæggende finansielle begrebsapparat (”det finansielle sprog”) i en grad, så det umiddelbart beherskes, (ii) at den studerende behersker problemløsningskompetence i relation til et bredt spekter af finansielt orienterede arbejdsopgaver og, (iii) at den studerende konstruktivt og kritisk kan udarbejde og vurdere projektoplæg mv.

For en umiddelbar karriere udenfor det finansielle fagområde skal faget især give den nødvendige baggrundsviden for private erhvervsvirksomheders finansieringsteoretiske vinkling af nytiltag.

Et betydeligt antal studerende har faget som det finansieringsteoretiske grundlag for en finansielt orienteret kandidatoverbygning. For disse studerende er det vigtigt, at faget udover generel finansiel problemløsningskompetence bl.a. giver mulighed for læring med baggrund i selvvalgt litteratur.

Faget giver den studerende kompetence til løsning såvel af konkrete veldefinerede beslutningsproblemer, hvor fagets pensum repræsenterer det nødvendige teoretiske grundlag, som af meget åbne problemer, der fordrer evne til problemafgrænsning, til strukturering og til identifikation af relevant teori.

Vægten lægges på grundlæggende finansiel teori med henblik på:

At forstå kapitalmarkedernes rolle og betydning for husholdningers og især virksomheders beslutningstagning. Dvs. bl.a. (i) forståelse af kapitalmarkedet samt dets betydning for varetagelse og monitorering af ledelsesfunktionen i en virksomhed, (ii) forståelse af den økonomiske struktur i konkrete finansielle instrumenter som f.eks. obligationer, aktier og optioner, og forståelse af deres anvendelsesmuligheder, (iii) forståelse af udvalgte egen- og fremmedkapitalformer samt (iv) forståelse af muligheden for afdækning af valutakursrisiko.

At forstå det teoretiske grundlag for forskellige finansielle beslutningskriterier. Dvs. bl.a. (i) forståelse af stærke og svage sider ved de enkelte kriterier, (ii) forståelse af betydningen af ”cash flow” samt disses kobling til regnskabsteoriens modelapparat og (iii) forståelse af kapitalmarkedets betydning som informationskilde.

At forstå det teoretiske grundlag for prisdannelse under usikkerhed med dets implikationer for porteføljesammensætning og værdiansættelse. Dvs. bl.a. (i) forståelse af CAPM med dens sondring imellem systematisk og usystematisk risiko og (ii) forståelse af teorien om ”market efficiency”.

At forstå det teoretiske grundlag for valg af kapitalstruktur og dividendepolitik. Dvs. bl.a. (i) Modigliani og Millers teoremer om kapitalstrukturens mulige relevans og (ii) betydningen af markedsimperfektioner.

At forstå særlige danske institutionelle aspekters betydning for finansielle og investeringsmæssige beslutninger. Dvs. bl.a. (i) skattemæssige afskrivningsregler og (ii) danske realkreditlån med tilhørende skatteregler.
 
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser med aktiv studentermedvirken.

Forelæsningerne afholdes delvist off-campus hver i form af en pre-recorded video tilkoblet en 45-minutters online-live spørgesession og delvist fysisk on-campus.

Øvelserne afholdes typisk fysisk på Campus, og de er dialogbaserede.
Feedback i undervisningen
Kurset giver markante muligheder for løbende og fremadrettet feedback på indsats fælles med andre studerende (form 1) og på ren individuel indsats (form 1, 2 og 3).

Form 1: Dialogbaserede øvelser med udgangspunkt i forudgående grundigt selvstudium af opgavetekster med en kompleksitet svarende til 4-timers prøven. Hver session afsluttes med drøftelse af opfølgende spørgsmål mht. den forudgående session og eventuelle præciserende spørgsmål til den næstkommende session.

Form 2: Hjemmeopgaver udviklet med sigte på at være en integreret del af læringsforløbet. Løsningsmulighederne drøftes i plenum.

Form 3: Midtvejsprøve.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i storholdsaktiviteter 69 timer
Deltagelse i Teams-sessioner til storholdsaktiviteter 11 timer
Deltagelse i småholdsaktiviteter 28 timer
Forberedelse 142 timer
Hjemmeopgaver, midtvejsprøve og 4-timers prøve 50 timer
Projektarbejde 112 timer
I alt 412 timer
Foreløbig litteratur

Berk, Jonathan & Peter DeMarzo: ”Corporate Finance”, Fourth Edition, PEARSON, 2017, s. 563-566. (Artikelsamling til Finansiering på HA-studiet, Efterår 2023).
Florentsen, Bjarne: ”Formel for kvotientrække”. (Artikelsamling).

Florentsen, Bjarne og Claus Parum: ”Finansiering, HA-studiet, Note om definition af realrente efter skat (Artikelsamling).

Florentsen, Bjarne m.fl.: ”Hjemmeopgavesæt 1-4”. Oploades på DE.

Florentsen, Bjarne og Michael Møller: ”Opgavesamling til Finansiering på HA-studiet 2023”. Skrift 2023-1 fra Institut for Finansiering, 2023. Oploades på Canvas.
Hillier, David, Stephen Ross, Randolph Westerfield og Bradford Jordan: ”Fundamentals of Corporate Finance”, Fourth European Edition, McGraw-Hill, 2022 (ISBN oplyses i "Information om Finansiering på HA-studiets 3. semester 2023", som frigives i uge 34).

Jensen, Bjarne Astrup: ”Rentesregning, SÆRTRYK, 7. udgave”, Djøf Forlag, 2020 (ISBN 978-87-574-4927-3).
Levy, Haim og Marshall Sarnat: ”Capital Investment and Financial Decisions” (kapitel 8, 9, 11 og 12 i uddrag), 5th edition, Prentice-Hall, 1994, side 221-228, 236-241, 291-306, 315-320 og 322(fra og med ”Capital Asset Pricing Model (CAPM))-326. (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Information og usikkerhed", foreløbig undervisningsnote (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Ti udbredte misforståelser vedrørende aflønningsoptioner", Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2004, Nummer 4. (Artikelsamling).
Møller, Michael og Niels Chr. Nielsen: "Virksomhedssalg til hidtidig ledelse", foreløbig undervisningsnote (Artikelsamling).
Ross, Stephen A., R. W. Westerfieldog J. Jaffe: ”Corporate Finance” (kapitel 3),
6th edition, Irwin, 2002, (Artikelsamling).
Ross, Stephen A., R. W. Westerfieldog B. D. Jordan: ”Corporate Finance Fundamentals”, 8th edition, McGraw-Hill, 2008 (ISBN 978-0-07-128563-6):
Kap. 2-3 (excl. afsnit 3.2), side 21-42, 48-53, 56-72(indtil ”One common way…”) og 77(fra og med ”Summary and Conclusions”) –80. Oploades på Canvas.

Sidst opdateret den 15-05-2024