English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV1066U  International Marketing & Eksportmarkedsføring

English Title
International Marketing & Export Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 95
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Markedsføring/Marketing
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:
  • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
  • Kunne dokumentere et anvendelsesorienteret overblik over fagets begrebsapparat og pensum med henblik på at kunne anvende dette i forhold til konkrete virksomheder på udvalgte internationale aftagermarkeder
  • Kunne stille sig kritisk over for den valgte virksomheds markedsmuligheder samt dens styrker/svagheder som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi
  • Kunne analysere og formidle løsningsforslag til givne internationale afsætningsøkonomiske beslutningsproblemer
  • Kunne vurdere om en løsning med givne forudsætninger er plausibel, herunder kunne foretage en vurdering af usikkerhed og risiko
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der lægges vægt på anvendelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse samt for problemanalyse og metode) til belysningen af internationale marketingmæssige problemstillinger.
Prøve/delprøver
International Marketing og Eksportmarkedsføring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets progression vil basere sig på grundlæggende analyser af de enkelte markeder, opbygning af overblik over det enkelte marked og dets konkurrencesituation, vurdering af mulige salgs- og afsætningskanaler samt konsekvenserne af evt. foreslåede tiltag/ændringer af markedsføringsstrategien for virksomhedens økonomi, afsætningsorganisation og lignende. Det internationale aspekt får derved betydning i forbindelse med koblingen mellem strategiske, taktiske og operationelle overvejelser.

Den studerende skal kunne identificere, forstå og tackle internationale marketingproblemer i praksis - under hensyntagen til de rammebetingelser, der møder den enkelte virksomhed på internationale aftagermarkeder samt kunne fremskaffe den nødvendige information og data om det fremmede marked.

Den enkelte virksomhed og dens placering i det internationale markedsmæssige billede sættes i fokus via inddragelse af en række centrale faglige temaområder:

- Internationalization

- Company Resources and Capabilities

- The International Environment

- The Market Selection Proces

- Market Entry Strategies

- Product- & Brand Strategies in International Marketing

- International Marketing Operations

Temarammen er således forholdsvis bred og vil tage udgangspunkt i en række forskellige tilgange til de internationale markeder således, at den studerende kan basere sin internationale marketingindsats på et fleksibelt grundlag og ikke med anvendelse af blot én eller kun få teorier eller løsningsforslag. Dette indebærer, at virksomheden aktivt forholder sig til hvilke markeder, der er attraktive og hvilke markeder, der ikke matcher virksomhedens overordnede strategi.

Beskrivelse af undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler, online læringselementer og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.

Undervisningen gennemføres både som fremmødeundervisning på Campus og som
Online, live, undervisning via den elektroniske platform Zoom.
Feedback i undervisningen
Der gives såvel kollektiv feedback i undervisningsforløbet & omkring case øvelser samt mulighed for individuel feedback ved indsendte case besvarelser efter nærmere aftale med den fagansvarlige.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 38 timer
Eksamen 50 timer
Yderligere oplysninger

Kontakt den fagansvarlige Flemming Cumberland, Institut for Afsætningsøkonomi, hurtigst vi mail: fc.markrg@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Svend Hollensen: Global Marketing.

Pearson Education Limited, 8th edition, 2020

ISBN: 978-1-292-25180-6

 

Flemming Cumberland, Christian Wanding Dahl & Klaus Nørby Jakobsen:

INTERNATIONALE VIRKSOMHEDSCASES

Med supplerende analysemodeller og værktøjer

Samfundslitteratur, 2022. ISBN: 978-87-593-4170-4

 

Flemming Cumberland, Christian Wanding Dahl & Klaus Nørby Jakobsen:

INTERNATIONALISERING

Indtrængningsproblematikken I et globalt perspektiv.

Samfundslitteratur, 2022. ISBN: 978-87-593-4172-8

 

 

 

Sidst opdateret den 08-02-2023