English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV2644U  Markedsføring på forbrugermarkeder

English Title
Consumer Behaviour and marketing actions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 110
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Klaus Nørby Jakobsen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske cases og konditioner, hvor der skal afgives argumenterede rekommendationer i konkrete forbrugermæssige sammenhænge omkring beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.
 • Et særdeles godt overblik over – og en overbevisende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • En særdeles god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • En særdeles god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærds- området
 • På fremragende vis være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter.
 • Udvise en særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketing- relaterede implikationer på forbruger-
 • På fremragende vis træffe og begrunde fagligt relatered beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketingrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for virksoheder, organsationer eller myndigheder
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende forventes at have forståelse for og en vis viden indenfor andre relaterede fagdiscipliner som afsætningsøkonomi, virksomhedsstrategi, markedskommunikation og erhvervspsykologi.
Prøve/delprøver
Markedsføring på forbrugermarkeder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder produktudvikling og valg af kommunikationskanaler.

Indføringen i og analyser af forbrugeradfærd sker med særligt henblik på, at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

For at kunne komme i kontakt med og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers opfattelser, holdninger og adfærd – og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Blandt de problemområder, der indgår, kan nævnes:

- Forbrugernes indlæringsprocesser

- Informationsmodtagelse, -søgning og bearbejdning
- Forbrugernes beslutningstagning ved køb af produkter og serviceydelser, herunder valg mellem forskellige alternativer

- Symbolsk forbrug og identitet (fortolkende forbrugerforskning)

- Værdier, livsstil, kultur og segmenteringsværktøjer

- Forbrugernes anvendelse og indflydelse fra online og offline platforme og medier

- Metoder til indsamling af empiriske data om holdninger, beslutningstagning og

adfærd

- Hvordan integrere forbrugeradfærdsanalyser i en

markedsføringsplan (anvendt forbrugeradfærd)?

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv og dialogorienteret og er en kombination af kortere oversigtsforelæsninger og dialog samt arbejde med mindre cases/opgaver, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Flere blended learning aktiviteter er inkorporeret i faget, og de planlagte virtuelle/online undervisningstimer foregår live på de angivne undervisningstidspunkter.
Det forventes, at de studerende løbende følger og selvstændigt kan analysere, evaluere og perspektivere større danske B2C-kampagner
Aktiv deltagelse og inddragelse af de studerende i undervisningen er således en vigtig pædagogisk dimension.
Feedback i undervisningen
I form af mundtlig feedback og diskussion i plenum af løsninger af mindre cases samt diskussion af mindre summeøvelser i løbet af forelæsningerne
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 38 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Andersen, Ole E : "Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører", Samfundslitteratur, juni 2021, 2. udgave. ISBN: 978-87-593-3867-4 (trykt bog) 


Øvrige obligatorisk pensum samt forslag til supplerende læsning bliver offentliggjort primo efteråeet 2023 og vil være at finde i fagets undervisningsplan, 2.Quarter, 2023.


 

Sidst opdateret den 08-02-2023