English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV6002U  Finansiel rapportering - Intermediate - IFRS (Dansk)

English Title
Financial Reporting - Intermediate - IFRS (Danish)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Jesper Møller Banghøj - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for og analysere aktiver i balancen såsom likvide beholdninger, varelager, materielle og immaterielle anlægsaktiver efter IFRS
 • Redegøre for og identificere passiver i balancen såsom kortfristede gældsposter, langfristede gældsposter og egenkapital efter IFRS
 • Reflektere over udvalgte IFRS problemstillinger.
 • Beskrive udviklingen i regnskabsstandarder og regnskabskvalitet efter overgangen til IFRS
Forudsætninger for at deltage i kurset
Et niveau i Finansiel rapportering som svarer til det obligatoriske fag på HA-Almen - Eksternt regnskab.
Prøve/delprøver
Finansiel rapportering - IFRS:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at bygge videre på grundlæggende viden om ekstern rapportering ved at give den studerende en konkret indføring i mere komplekse regnskabsmæssige forhold, herunder særligt et kendskab til finansiel rapportering efter IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS er de internationale regnskabsstandarder, der udgives af IASB. Standarderne følges i mere end 120 lande og det har siden 2005 været et krav for danske børsnoterede virksomheder at aflægge årsregnskab efter IFRS. Derudover er IFRS generelt et referencepunkt for en række øvrige virksomheder. 
  
Faget behandler overordnet indregning og måling af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger efter IFRS. Derudover reflekteres over udvalgte IFRS problemstillinger. Disse problemstillinger kan for eksempel være relateret til investeringer, skatter, leasing og omsætning.
 
Faget er baseret på, at den studerende som forberedelse til de enkelte lektioner læser de relevante kapitler i lærebog samt eventuel supplerende litteratur og cases som vil danne grundlag for undervisningen. Lektionerne vil bestå af en kombination af oversigtsforelæsninger og diskussion af litteratur og cases. Undervisningen er således baseret på dialogbaseret pædagogik og stiller store krav til den studerendes forberedelse og aktive
deltagelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger kombineret med øvelsesgennemgang:
Feedback i undervisningen
Facilitering af gruppediskussioner omkring case-problemstillinger, herunder underviserfeedback på diskussionen
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 38 timer
Forberedelse til undervisning 140 timer
Forberedelse til eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur

Kieso, Weygandt and Warfield: Intermediate Accounting 4. udgave 2020 eller seneste udgave

Sidst opdateret den 08-02-2023