English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV6036U  Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder

English Title
Development of Danish companies' climate strategy - tool box and business opportunities

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Co-coordinator
  Kristjan Jespersen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
 • Lars Abel - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Ledelse/Management
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl opfylde følgende læringsmål: Efter gennemførelse af kursus i "Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - væktøjskasse og forretningsmuligheder":
 • Demonstrere indsigt i og forståelse for de virke- og styringsmidler, der arbejdes med i den internationale og nationale danske klima- og energipolitik.
 • Reflektere over og sammenfatte, hvorledes udmøntningen af klima- og energipolitikken kan ses både som udfordring og som mulighed for dansk erhvervsliv (overordnet såvel som eksemplificeret ved væsentlige danske erhvervssegmenter).
 • Kunne identificere interessenter og institutioner, som udgør de væsentligste aktører på den klimapolitiske scene - i Danmark, EU og globalt (FN mfl.).
 • Reflektere over og sammenfatte de væsentligste elementer i bæredygtig ledelse, ESG herunder hvordan virksomheden gennem god selskabsledelse kan bidrage positivt til det samfund, som man er en del af
Prøve/delprøver
Udviklingen af danske virksomheders klimastrategi - værktøjskasse og forretningsmuligheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøven foregår identisk med ordinær eksamen - dvs syge-/omprøven starter forfra uden at medtage eventuelt tidligere indleverede delbesvarelser.
Omfangskrav af nyt skriftligt produkt er identisk med kravene til den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i en business-tilgang fokuseres der på, hvordan danske virksomheder kan tilrettelægge en målrettet klimastrategi, der både integrerer bæredygtig ledelse, samfundsansvar, ESG-strategi og muligheder for forretningsudvikling og virksomhedsprofilering. "Samfundskontrakten" på dette område udvikler sig samtidig i stadig højere grad fra frivillighed i retning af mere og mere lovgivning.

 

Klima- og bæredygtighedspolitikken adskiller sig i høj grad fra traditionelle politikområder og bygger ofte på en anden terminologi, end vi normalt beskæftiger os med indenfor de traditionelle politik- og virksomhedsområder.

 

Undervisningen foregår på baggrund af den aktuelle udvikling globalt som nationalt, hvor man fra dansk politisk side gerne ser Danmark og danske virksomheder som en model for andre lande, for hvordan vi kan nå de nødvendige klimamål uden væsentlige negative konsekvenser for det danske samfund.

 

Undervisningen medvirker til, at de studerende opnår viden om vigtige institutioner og politiske spilleregler, som gælder i den internationale klima-, energi- og miljøpolitik. Desuden opnås generel indsigt i og forståelse af klima- og energipolitikken i EU og den internationale beslutningsproces omkring klimaudfordringerne.

 

De studerende inddrages aktivt gennem aktuelle temaer og diskussioner om, hvordan man som virksomhed kan bidrage aktivt til at modvirke klimaforandringerne uden at forringe samfundsudviklingen og tænke nyt – satse på innovation og bl.a. nye teknologiske løsninger på traditionelle ”gammeldags” og uhensigtsmæssige løsninger. Målet er at skabe forståelse for, hvordan klimaudfordringen kan håndteres som en del af virksomhedens forretningsstrategi. Det kræver handling og interaktion fra alle aktører på alle niveauer, hvor også de teorier, som de studerende har fået kendskab til på tidligere semestre, for alvor kan blive bragt i spil og udfordret.

 

Der eksisterer i dag  ikke nogen entydig løsningsmodel på klimaudfordringerne, eller for hvordan virksomhederne håndterer den store udfordring. Derfor tilrettelægges undervisningen således, at de studerende på baggrund af den eksisterende viden selv aktivt diskuterer, udpeger og prioriterer forslag til elementer i danske virksomheders klimastrategi.

 

Samtidig bliver det en mere og mere tydelig tendens, at især iværksættervirksomheder har en hel unik mulighed for at starte en forretning ved at løse en udfordring nationalt eller internationalt, ikke kun for at "redde verden", men også for at tjene penge. Erhvervsorganisationer og store globale virksomheder benytter i stigende grad start-ups til utraditionelle partnerskaber, der kan være medvirkende til at skabe den nødvendige innovation.

 

Begreber som Sustainability-Driven Innovation og bæredygtighedsbaseret virksomhedsudvikling vil blive inddraget i kurset på linje med CSR og stakeholder teori. Samfundsansvar efterspørges og bliver i stigende grad også et afgørende parameter for virksomhedernes levedygtighed, idet forbrugertillid - stakeholdere og ikke kun shareholdere er afgørende for virksomhedens langsigtede succes. CSR-begrebet er under udvikling og virksomhederne skubbes imod mere samfundsansvar. Virksomhedernes arbejde med samfundsansvar dækker over en bred og kompleks dagsorden - at gøre mindre skade er ikke længere tilstrækkeligt. Den tre-dobbelte bundlinje - bæredygtighed, forretningsudvikling og innovation placerer samfundsansvar direkte i virksomhedens regnskab og bæredygtighedsrapport.

 

FNs verdensmål repræsenterer nogle meget komplekse problemstillinger, og her kan innovative startups bidrage med nye løsninger. 

 

Som led i undervisningen identificerer vi muligheder og eksempler på, hvordan eksisterende og nye virksomheder, entreprenører og iværksættere målrettet sammen kan udvikle en platform, som kan forbinde de etablerede virksomheder, organisationer, startups og forskningsverdenen for at indfri FNs verdensmål.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger (også med inddragelse af relevante eksterne eksperter), opgaver, cases og enkelte studenterpræsentationer. Der tilstræbes aktiv studenterdeltagelse i dialog og diskussioner.
Feedback i undervisningen
Direkte feedback i forbindelse med præsentationer og opgavedrøftelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Eksamensforberedelse 8 timer
Eksamen 10 timer
Forberedelse 158 timer
Foreløbig litteratur

Da undervisningen primært retter sig mod danske virksomheder, foregår undervisningen på dansk og med udgangspunkt i danske og engelsksprogede kilder.

 

Opdateret litteraturplan præsenteres forud for kursusstart. Da temaet er underlagt en særlig dynamik, vil der være tale om mange nye og helt aktuelle informationer, ofte baseret på aktuelle rapporter, links etc.

 

Kildesøgningen fortsætter for konstant at være opdateret i forhold til den dynamiske udvikling omkring klimaudfordringerne. Forløbet af aktuelle internationale, europæiske og nationale forhandlinger skal være med til at virke særligt inspirerende på de studerende.

 

Grundlæggende litteratur:

 

Jeanette Fangel Løgstrup: Bæredygtig ledelse, ESG som den nye ABC for ledelser og bestyrelser (Expon forlag 2022)

Bente Overgaard: Virksomhedens grønne omstilling, toplederens guide til ESG-ledelse i lyset af den finansielle regulering (DJØF forlag 2022)

Peter Nedergaard: Klimapolitik – et samfundsperspektiv (3. udgave, 2017). Columbus.

Steen Hildebrandt: Det bæredygtige velfærdssamfund - Verdensmålene som kompas (Spintype 2022)
Steen Hildebrandt: Vækst og bæredygtighed (Libris Business rev. 2. udgave 2015).

Katherine Richardson: ”Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?”, (Informations Forlag, 2020)

Anna Karina Kjeldsen: Heart-core Business - Skab værdi ved at fortælle om virksomhedernes samfundsansvar (Erhvervsakademi Aarhus, litteraturstudie 2021)

Regeringens klimapartnerskaber - afrapporteringsrapporter.

 

 

Sidst opdateret den 08-02-2023