English   Danish

2023/2024  BA-BHAAV9100U  Bachelorprojekt

English Title
Final Project Work

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Ledelse/Management
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-05-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Identificere og afgrænse en problemstilling, der ligger inden for en eller flere erhvervsøkonomiske discipliner (strategi, finansiering, regnskabsvæsen, organisationsanalyse, afsætningsøkonom m.m.) og gennemføre en analyse af den identificerede problemstilling.
 • Identificere og afgrænse et problem, som kan bearbejdes inden for den givne ramme.
 • Specificere emner og variable som er interessante og relevante for at gennemføre analysen, og angive deres plads i analysens sammenhæng.
 • Planlægge og gennemføre en indsamling af empirisk data til arbejdet med den valgte problemstilling.
 • Beskrive og vurdere projektets primære og sekundære data.
 • Forklare analysemetoden, herunder relationerne mellem arbejdets forskellige dele: problemformulering, metode, teori, data, analyse og konklusion.
 • Forklare og kritisk vurdere den videnskabsteoretiske gyldighed af de valgte teorier og forklaringsmodeller, deres baggrund og konsekvenser.
 • Relatere de anvendte teorier og modeller til pensum i det fag, der danner rammen for projektet.
 • Gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i.
 • Udarbejde en skriftlig fremstilling af arbejdsprocessen og dens resultater, hvor sprog og formidling fungerer hensigtsmæssigt i forhold til den valgte målgruppe.
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3
Omfang af skriftligt produkt Max. 70 sider
Bachelorprojektet udarbejdes af 1, 2 eller 3 studerende. Bachelorprojektet må have et sidetal på max. 40, 60 eller 70 sider for henholdsvis 1, 2 eller 3 studerende.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Bachelorprojektet skal desuden indeholde et resumé på engelsk på max. 1 side.
Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, idet det faglige indhold dog vægter tungest samt den mundtlige præstation.

Yderlig information om bachelorprojektet fremgår af Bachelorprojektvejledningen som udgives af HA-studienævnet hvert år.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Bachelorprojektet tager afsæt i et HA-udbudt bachelorbærende valgfag, som den studerende har fulgt på 6. semester.  Det er muligt at søge HA-studienævnet om dispensation til, at et valgfag fra 5. semester kan danne baggrund for bachelorprojektet. Der skal til dispensationsansøgningen vedlægges et tilsagn fra fagansvarlig om, at det pågældende fag kan danne baggrund for bachelorprojektet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Afhængig af det valgte valgfag, idet bachelorprojektet knytter sig til et bachelorbærende valgfag udbudt af HA.

Beskrivelse af undervisningsformer
Afhængig af det valgte bachelorbærende valgfag.
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

Vejledning, hvor de studerende enkeltvis eller i grupper får tildelt vejledningstimer.
Mundtlig eksamen, hvor de studerende får feedback på karakter.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse af projektrapport 206 timer
Udarbejdelse af projektrapport 206 timer
Foreløbig litteratur

Afhængig af det valgte bachelorbærende valgfag.

Sidst opdateret den 26-05-2023