English   Danish

2023/2024  BA-BJURV7353U  Arbejdsret

English Title
Employment Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Lars Juel Andersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 08-02-2023

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med faget, at de studerende skal kunne
  • Arbejde resultatorienteret med de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion og identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
  • Redegøre for arbejdsgiveres og arbejdstageres retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt og viser forståelse for fagets etiske dilemmaer.
  • - analysere relevante arbejdsretlige cases og argumenter juridisk på baggrund af et komplekst datamateriale.
  • Placere konkrete problemstillinger i arbejdsretlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
  • Analysere arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studerende fra andre studier end HA (jur) skal have viden svarende til indholdet i bogen Retskilder og retsteorier, 5. udg. 2017 (Forfattere: Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen).
Prøve/delprøver
Arbejdsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen sigter på at kvalificere de studerende til at løse personalejuridiske problemer i danske og internationale virksomheder. Arbejdsretlige regler har stor praktisk betydning for virksomhederne. Der er tale om bestemmelser vedrørende ansættelse og afskedigelse, om ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster vedrørende løn og arbejdsvilkår, om information og høring af de ansatte og om krav efter arbejdsmiljølovgivningen. På det danske arbejdsmarked er der høje organisationsprocenter og de fleste arbejdsgivere er forpligtet af en kollektiv overenskomst. Reglerne herom gennemgås i den kollektive arbejdsret, mens kontraktrelationen mellem en enkelt ansat og en arbejdsgiver behandles i den individuelle arbejdsret. Dansk arbejdsret er i meget høj grad præget af regler på EU-niveau. Undervisningen giver en generel indføring i hele det arbejdsretlige system. Den EU-retlige baggrund for de danske regler og den internationale sammenhæng gennemgås.

 

NB! Studerende fra andre studier end HA (jur) vil have to ekstra undervisningstimer i juridisk metode.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning, dialog, diskussion, tidligere eksamensopgaver
Feedback i undervisningen
Feedback gives i forbindelse med diskussioner af tidligere eksamensopgaver i forbindelse med undervisning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 34 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamensforberedelse 52 timer
Foreløbig litteratur

Ruth Nielsen: Dansk Arbejdsret, 4. reviderede udgave, Kbh.(DJØF Forlag) 2020.

 

Herudover tdiligere eksamensopgaver, som vil blive lagt på Canvas. 

Sidst opdateret den 08-02-2023