English   Danish

2023/2024  BA-BMECV1030U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 99
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-02-2023

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af finansielle opgørelser
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i udarbejdelsen og analysen af det eksterne regnskab. Gennem forløbet opnår den studerende en faglig forankret viden omkring udarbejdelse og analyse af virksomheders eksterne regnskab, således at den studerende bliver i stand til at foretage en vurdering af virksomheders økonomiske situation og performance i en bredere kontekst, herunder:

 

 • måling og kommunikation af finansille og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål.
 • modeller for virksomheders indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger.
 • regnskabsanalyse som led i vurderingen af virksomheden.
 • betydningen af ledelsens regnskabsmæssige valg for det billede, der med det eksterne regnskab tegnes af virksomheden.

 

Faget giver en indsigt i det eksterne regnskab fra a) et regnskabsudsteder synspunkt (hvordan udarbejdes det eksterne regnskab i henhold til gældende regulering) og b) et regnskabsbruger synspunkt (analyse af eksterne regnskaber). Herigennem er det ønsket at stimulere den studerendes analytiske tilgang til data og håndtering af ambiguitet samt at hjælpe den studernde til at udvikle en høj grad af krtisk tænkning med fokus på både "hvordan" og "hvorfor".

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen ved:
1) hjælp til løsning af opgaver i undervisningen/​gennemgang af opgaver, og
2) løbende diskussion af fagets emner, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf.

Den studerendes aktive deltagelse i undervisningen er essentiel i forhold til udviklingen af den studerendes evner vedrørende samarbejde og feedback i diskussionssammenhænge. For at stimulere et interaktivt læringsmiljø vil undervisningen ikke blive optaget.

Ved fastlæredækning afholdes der endvidere gennem fagets forløb kontortid for de studerende. Her vil der være mulighed for at afklare eventuelle emner, den studerende måtte have udfordringer med.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 38 timer
Forberedelse 164 timer
Foreløbig litteratur

Pensum vil fremgå af lektionsplanen, når denne uploades på Canvas.

Sidst opdateret den 13-02-2023