English   Danish

2023/2024  BA-BPSYV2030U  Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde

English Title
Employment law and its daily use in the company

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 45
Max. antal deltagere 65
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Lars Juel Andersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Human resource management/Human resource management
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 23-10-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal opnå en sådan viden og et sådant overblik, at den studerende kan demonstrere forståelse for sammenhængen og samspillet mellem de personalejuridiske regelsæt, som de fungerer i det daglige på en virksomhed.
  • Den studerende skal opnå færdigheder i at kunne læse en lovtekst
  • Den studerende skal opnå færdigheder på et niveau, hvor den studerende kan demonstrere en sådan forståelse for fagets emner, at den studerende kan anvende fagets emner til løsning at konkrete problemstillinger i faget og skelne mellem, hvad den pågældende selv kan løse og hvornår der skal søges ekspertbistand
  • Den studerende skal kunne identificere hvilke fakta der er relevante at hæfte sig ved i en given situation.
  • Den studerende skal kunne demonstrere en sådan forståelse for faget, at den studerende kan gennemføres en begrundet løsning på de personalejuridiske problematikker og kunne kombinere de forskellige retskilder/teorier med de identificerede fakta, for så at nå frem til den begrundede løsning.
Prøve/delprøver
Personalejura og dens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Prøven har form af en 4 timers opgavebesvarelse og der er ingen krav til omfang.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Valgfagets fokus er personalejuraens anvendelse i en virksomheds daglige arbejde – set både fra en medarbejders side og en leders.

Fagets formål er at give den studerende en praktisk anvendelig viden om personalejuraens virkemåde som de møder den i en virksomheds eller institutions dagligdag. Dvs. den studeredne lærer også om sine egne pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet.

 

Indhold

Kollektiv og individuel arbejdsret

             * Overenskomstsystemet

             * Den individuelle kontrakt

Det formaliserede samarbejde i den kollektive arbejdsret / den formaliserede medindflydelse

*Lønmodtagerbegrebet

*Arbejdspladsens 4 store love

           *Funktionærloven

           *Ferieloven

           *Sygedagpengeloven

           *Arbejdsmiljøloven

*Ansættelsen

*Ændringer i det løbende ansættelsesforhold

*Ophør af ansættelsen

*Retsinstanserne i personalejuraens konfliktløsning

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring talrige øvelser/​diskussioner/​cases. De er udgangspunktet for arbejdet med teorien/lovteksten.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende under øvelserne og i løbet af diskussionerne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse 200 timer
Foreløbig litteratur

 Ruth Nielsen:: Dansk Arbejdsret, 5. reviderede udgave, Kbh.(DJØF Forlag) 2023.

Sidst opdateret den 23-10-2023