English   Danish

2023/2024  DIP-D1FMO5008U  Økonomisk teori og organisationsdesign

English Title
Organisational Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 06-10-2023

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget skal den studerende kunne:
 • Beskrive og anvende de i faget præsenterede organisations-økonomiske teorier, modeller og begreber.
 • Diskutere de i faget præsenterede teorier og modeller, deres muligheder og begrænsninger.
 • Applicere de i faget præsenterede modeller og teorier på specifikke problemstillinger.
 • Argumentere for valg af specifikke teorier eller modeller til at håndtere problemstillinger i virksomheder.
 • Forklare hvordan teorier, modeller og begreber kan bruges til at forstå incitament-konflikter og –udfordringer, som virksomheder står overfor.
Prøve/delprøver
Økonomisk teori og organisationsdesign:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende eksamineres i 15 kendte eksamensspørgsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kernen i faget ’Økonomisk teori og organisationsdesign’ omhandler virksomhedens organisationsdesign med afsæt i en eksplicit antagelse om et modsætningsforhold mellem virksomhedens og den ansattes nytte (det såkaldte agentproblem). Udbyttet af faget består i at den studerende - ved at kunne analysere agentproblemet - vil være i stand til at opstille en økonomisk, teoretisk funderet organisatorisk arkitektur bestående af tre koordinerede systemer; a) et system for uddelegering af beslutningsrettigheder, b) et system for måling af performance, samt c) et system for belønning/straf.

 

Indholdsmæssigt stifter de studerende gennem case-arbejde kendskab til bl.a. organisatoriske bæredygtigheds-overvejelser mhp. på konkret udfærdigelse af designvalg, der håndterer og brobygger mellem samfundsmæssige optimeringsudfordringer og entreprenante tiltag, der skal strukturere disse udfordringer.

 

Både teoretisk og gennem case-mæssige illustrationer fra pensum samt ved at inddrage de studerendes egne erfaringer diskuteres og håndteres centrale økonomiske begreber som konkurrence og organisatorisk effektivitet som forudsætning for deltagelse i samt løsning af samfundsmæssige udfordringer, som virksomhederne skal medvirke til at løse. Kurset håndterer ligeledes intraorganisatoriske, etiske problemstillinger og dilemmaer (f.eks. personlig integritet vs. individuel indkomst/bonus) og angiver konkrete handlingsanvisninger til håndtering af disse.

 

Pædagogisk er faget struktureret i 9 moduler. Disse består af en dialogbaseret forelæsning, case-baseret gruppearbejde og en afsluttende syntese. 

 

Indhold:

 1. Grundlæggende økonomisk adfærdsteori (marginalræssonementet, offeromkostningstanken og nytte-begrebet)
 2. Værdiskabelse, incitamentkonflikter og kontrakter (principal-agentteori, asymmetrisk information, eksternaliteter, costless samt costly contracting)
 3. Organisatorisk arkitektur (optimal decentraliseringsgrad, trade offs)
 4. Incitament kompensation (individuel samt afdelingsmæssig performance måling og evaluering, motivation, koordination, adverse selection og moral hazard, risikodeling mellem principal og agent, transfer priser)
 5. Vertikal integration og outsourcing (’boundary of the firm’ og transaktionsomkostningsteori)
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen udbydes både på fremmøde- og onlinehold.
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback i forbindelse med undervisning.
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 27 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen) 111 timer
Yderligere oplysninger

Pensum er både på engelsk og dansk.

Lærebogen, cases og PP er pensum.

Sidst opdateret den 06-10-2023