English   Danish

2023/2024  DIP-DBUSO1002U  Driftsoptimering

English Title
Operations Optimization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 14-06-2023

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er:
 • at give de studerende solide kompetencer til at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige samt finansielle problemstillinger i praksis
 • at bibringe de studerende en grundig viden om økonomistyringens samt det finansielle beredskabs begreber, modeller og værktøjer
 • at gøre de studerende i stand til selv at udarbejde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske og finansielle styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper
 • at bibringe de studerende en evne til at reflektere over finansielle og økonomi-styringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.
Prøve/delprøver
Driftsoptimering:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag søges kompetencerne tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af centrale opgaver, modeller og metoder inden for økonomistyring og styring af det finansielle beredskab.

Fagets fokus er rettet mod de problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyringsværktøjer samt fremskaffelse og placering af finansielle midler. 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget indeholder ca. 60 lektioner af 45 minutters varighed. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejde, småøvelser og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen.

De studerende har derudover under hele kurset adgang til quizzer i opgavebogen samt at gøre brug af office hours.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 60 timer
Forberedelse undervisning 186 timer
Forberedelse eksamen 30 timer
Eksamen 24 timer
Foreløbig litteratur
 • Virksomhedens økonomistyring af Michael Andersen og Carsten Rohde; Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 6. udgave 2022.
 • Opgavesamling til ”Virksomhedens Økonomistyring” af Michael Andersen, Jytte Larsen, Carsten Rohde og Jeanette Willert; Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4. udgave 2023.
 • Materiale vedr. finansieringsdelen annonceres senere på Canvas (studenterintra)
 • Alt materiale på Canvas (studenterintra)
Sidst opdateret den 14-06-2023