English   Danish

2023/2024  DIP-DFINO1038U  Seminarrække i Corporate Finance

English Title
Seminar in Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-05-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for Corporate Finance problemstillinger og skal kunne reflektere over og analysere de finansielle teorier og metoder.
Den studerende skal videre udvikle en kompetence i at fremlægge en Corporate Finance problemstilling skriftligt og mundtligt over for en mindre gruppe og i at kunne forholde sig kritisk på et solidt fagligt grundlag til andres finansielle analyser. Samtidig skal seminaret udvikle den studerendes evne til at foretage større sammenhængende finansielle analyser på et akademisk grundlag som en forløber til det senere afgangsprojekt.
Prøve/delprøver
Seminar i Corporate Finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Der er fastsat nærmere regler i seminarvejledningen.
Opgavetype Seminaropgave
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 40 sider
Opgavetype: Rapport
Udlevering af opgave: Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

For at blive indstillet til eksamen, skal den studerende have udarbejdet et seminar over et bestemt emne, som er aftalt med seminarholdets vejleder. Når seminaret er afleveret, skal den studerende deltage i seminarmøderne og deltage aktivt ved forsvar af eget seminar, såvel som opponent ved to andre seminarer og endelig ved den almindelige faglige diskussion på holdet.

 

Den studerende forsvarer sit seminar i ca. 1 time over for de øvrige studerende på seminarholdet. Der er udpeget to opponter til hvert seminar, og hver studerende kommer således til at opponere to gange over for andre studerendes seminarer. Det forventes, at alle studerende på seminarholdet deltager i diskussionen omkring hvert enkelt seminar.

 

I bedømmelsen af eksamensforløbet indgår 1) den studerendes skriftlige seminar, 2) den studerendes forsvar af sit seminar, 3) den studerendes opposition ved to andre studerendes seminarforsvar, 4) den studerendes indsats som deltager i seminarforløbet generelt. Seminarvejlederen giver herfor én samlet karakter. Der tillægges ikke de enkelte elementer i bedømmelsen separate vægte.

 

Da der er mødepligt til seminarmøderne gælder der følgende særlige eksamensbestemmelse. Ved fravær, der ikke kan godkendes (fravær af arbejdsmæssige grunde godkendes normalt ikke), skal deltageren besvare yderligere én større hjemmeopgave (10-15 sider). Denne hjemmeopgave skal godkendes af seminarvejleder for at seminaret kan bestås.

 

Syge-/omprøve:

Syge-/omprøven for Seminar i Corporate Finance består af en samlet seminarbesvarelse, hvor den studerende indenfor en nærmere fastsat tidsfrist skal:

 

  • skrive et seminar, der er dobbelt så lang, som det, der er angivet i seminarvejledningen – seminaret til reeksamen skal altså være på 24-30 sider. Hvis den ordinære prøve ikke er bestået, kan den studerende vælge, at skrive et helt nyt seminar eller forbedre det seminar, der ikke er bestået, hvis det vurderes, at det er muligt.
     
  • skrive skriftlig kritik af to afleverede seminarer på seminarholdet. De skriftlige kritikker skal være på ca. 4 sider hver. Seminarvejlederen udvælger to seminarer tilfældigt blandt de afleverede.

 

Studerende, der tilmeldes syge-/omprøven, har ikke adgang til seminargennemgangene.

 

Ved frameldelse eller udeblivelse til den ordinære prøve vil den studerende automatisk blive tilmeldt syge-/omprøven.

 

Bestås ’Seminarrække i Corporate Finance’ ikke ved ordinær prøve, bliver den studerende tilmeldt syge-/omprøven. Den studerende skal enten skrive en ny opgave, eller forbedre den eksisterende opgave, hvis det vurderes, at det er muligt, og skrive skriftlig kritik af to andre seminarer.

 

Ved sygdom i forbindelse med aflevering af seminaropgaven vil studiekoordinator, på basis af konkret anmodning, kunne beslutte, at seminaropgaven kan afleveres og forsvares med en vis forsinkelse, hvis det er mulig ift. det øvrige seminarforløb. Hvis afleveringen skal udskydes i en længere periode, vil den studerende blive tilmeldt syge-/omprøven eller skulle tage ’Seminarrække i Corporate Finance’ året efter.   

 

Ved sygdom i forbindelse med forsvaret, vil der blive fastsat en ny dato, såfremt der er flere seminargennemgange tilbage. Hvis et nyt forsvar ikke kan lægges inden seminarforløbet afsluttes, skal den studerende besvare yderligere én større hjemmeopgave (10-15 sider). Denne hjemmeopgave skal godkendes af seminarvejleder, for at seminaret kan bestås.

 

Ved sygdom i forbindelse med opponering, skrives en 4 siders skriftlig kritik, af det seminar som den studerende skulle have været opponent ved.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er etableret et antal seminarhold i Corporate Finance under hver sin emnekreds. Der tilsigtes at være 10-12 studerende per seminarhold. De studerende vælger, hvilket seminarhold de ønsker at følge. Tilmeldingen sker prioriteret, så der kan opnås ensartede holdstørrelser.
Der er for hvert seminarhold cirka 3 indledende dobbelttimer med en introducerende undervisning med gennemgang af emner fra holdets speciale. Samtidig bliver den praktiske afvikling af arbejdet på seminarholdet tilrettelagt, og desuden skal de studerende lære, hvordan man ”skriver” en god opgave med anvendelse af de akademiske regler herfor.

Seminaret
Hver deltagende studerende skriver et seminar over et selvvalgt emne inden for det pågældende seminarholds emneområde. Seminaret må maksimalt andrage 15 normalsider og skal mindst udgøre 12 normalsider. De studerende har adgang til en vis vejledning under udarbejdelsen af seminaret.

Den enkelte studerende præsenterer sit seminar i en dobbelttime. To udpegede opponenter foretager en forberedt, dybtgående kritik af seminaret, og der er yderligere en åben diskussion blandt seminarmødets deltagere heraf. Læreren deltager i diskussionen og giver afsluttende en kritik af dels det præsenterede seminar og af forløbet på mødet.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen på seminaret involverer således de studerende i særdeles høj grad. De bliver herved gjort bekendt med en arbejdsform, der hyppigt anvendes i virksomheder, offentlig administration, organisationer m.v. Samtidig introduceres de studerende til udarbejdelsen af lidt større og dybe faglige notater, såvel som til udarbejdelsen af det senere liggende afgangsprojekt.
Feedback i undervisningen
Der gives både feedback i forbindelse med vejledningen og i forbindelse med de løbende behandlinger af seminarerne (præsentationer og opponeringer).
Studenterarbejdstimer
Skemalagte forelæsninger 6 timer
Seminargennemgang 12 timer
Præsentation og opponering (inkl. forberedelse) 30 timer
Udarbejdelse 90 timer
Foreløbig litteratur

De studerende udvælger selv de artikler og bøger m.v., som de lægger til grund for udarbejdelsen af deres seminar. Læreren på seminarholdet kan eventuelt udpege enkelte faglige arbejder om seminarets hovedemne, som deltagerne kan drage nytte af.

Sidst opdateret den 17-05-2023