English   Danish

2023/2024  DIP-DHDVV5008U  Digital Mediestrategi

English Title
Digital Media Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Rune Seebach - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Administrativ kontakt: hdsm@cbs.dk
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 22-11-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Erhverve viden om de mest centrale begreber, værktøjer, teorier, aktører og modeller, der knytter sig til online markedskommunikation
 • Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis
 • Identificere og analysere virksomhedens muligheder og udfordringer, der er relateret til online markedskommunikation
 • Udarbejde begrundede forslag til planlægning, afvikling og evaluering af online marketingtiltag – set ud fra virksomhedens overordnede marketingstrategi
 • Vurdere og argumentere for anvendelsen af interaktive medier i virksomhedens promotionmix
 • Få et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • Forstå brugen af forskellige interaktive medier og kommunikationsredskaber i virksomhedens promotionmix – og på basis heraf kunne foretage en målrettet og optimal kommunikationsindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til problemområdet
 • Kunne fremkomme med begrundede forslag til, hvordan virksomheden kan udarbejde og implementere en online promotionstrategi, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål
Prøve/delprøver
Digital Mediestrategi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på både det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau omkring on-line promotionstrategi – med udgangspunkt i følgende centrale og nyere problemkredse, såsom:
 
* Interaktive medier og virksomheden
* Den digitale forbruger og købsadfærd
* Planlægning og anvendelse af interaktive medier i virksomhedens
  promotionstrategi   
* Direkte respons versus branding på interaktive medier
* Effektmåling og evaluering af digital kommunikation
* Anvendelse af sociale medier i kommunikationsprocessen
* Anvendelse af mobile platforme i kommunikationsprocessen
* Interaktive forretningsmodeller, muligheder og begrænsninger
 
De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel udvalgte nyere forskningsartikler som i konkrete praktiske eksempler/cases.
Der udarbejdes mulige løsningselementer på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomheders praktiske markedsføringsplanlægning på såvel strategisk som taktisk plan.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisning i efteråret
Fremmødeundervisning med online elementer.

Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil forekomme gruppebaseret casearbejder med præsentationer samt læring via elektronisk læringsplatform.
Inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til fagets pensum vil indgå.

Undervisning i foråret:
Undervisningen foregår online med videoer.
Feedback i undervisningen
Der ydes som hovedregel kollektiv feedback. Ved besvarelser af caseopgaver kan der gives individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning, incl. casebesvarelser 96 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning 27 timer
Eksamensforberedelse 20 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Undervisningen i foråret er online og ligger på torsdage kl. 17.10 - 20.40 i uge 5 - 10.

 

Sidst opdateret den 22-11-2023