English   Danish

2023/2024  DIP-DHDVV9001U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator på HDR:
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Strategi/Strategy
 • Supply chain management og logistik/Supply chain management and logistics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-03-2023

Relevante links

Læringsmål
Fagets mål er at give de studerende grundlæggende kompetencer indenfor området ’Accounting Information Systems’, herunder at bibringe de studerende en teoretisk platform, der kan fungere som udgangspunkt for at analysere og løse praktiske problemstillinger knyttet til design og brug af disse systemer.

Fokus er på de interne og eksterne faktorer, der er bestemmende for valg af systemets design. Heri indgår også en diskussion af de aktører, der bør indgå i denne proces, samt deres rolle i planlægning og opfølgning på systemets funktionalitet og dets bidrag til opfyldelse af organisatoriske målsætninger.
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer, -
Ordinær prøve: Juni
Syge- omprøve: August


De præcise datoer for ordinær og syge- omprøven vil fremgå af Digital Eksamen
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlig prøve:

Den skriftlige opgave kan består både af multiple choice spørgsmål og spørgsmål som enten tager udgangspunkt i en kort case eller direkte i dele af bogen pensum.

 

Vær opmærksom på, at E-bøger og tablets ikke må medbringes til eksamen.

 

Ved mundtlig prøve:

Eksamen er uden hjælpemidler.

 

Der trækkes et spørgsmål som vedrører et distinkt tema indenfor Accounting Information System. 
Eksaminationen kan dog også berøre andre områder af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Fagets indhold kan opdeles i 4 distinkte kategorier:

 

 1. Introduktion til begrebet Accounting Informations Systems (AIS) og herunder ERP Systems (ERP). Denne del af kurset bibringer den studerende et overblik over de grundlæggende koncepter knyttet til AIS og ERP samt en introduktion til transaktionsprocesser og moduler.    
   
 2. Data analyse indenfor økonomiske processer og performancemåling. Denne del af kurset giver den studerende ideer til hvordan data og datamining kan bidrage til nyttig viden, som kan bruges til styring og viderudvikling af en virksomhed.       
               
 3. Interne kontroller i et AIS. Denne del af kurset introducerer de primære målsætninger i forbindelse med interne kontroller samt nøglebegreber knyttet til disse. Endvidere introduceres konkrete kontrolaktiviteter for specifikke aktiviteter i virksomheder. Dette inkluderer generelle kontroller (f.eks. sikkerhed og IT-infrastruktur) samt applikationskontroller (f.eks. pålidelighed og validitet i datafangst og datatransmission).
   
 4. Applikationer i ERP-systemer. Denne del af kurset demonstrerer specifikke applikationer i it-systemer, og hvordan de kan understøtte arbejdsprocesser. Fokus er på fem centrale forretningscyklusser:
  1) Indkøbscyklussen 
  2) Produktionscyklussen
  3) Salgscyklussen 
  4) Cyklus for personaleadministration og løn 
  5) Finans samt rapporter
     

 

Pædagogik:

Det grundlæggende pædagogiske fokus er at sikre, at de studerende får grundlæggende viden om brugen og mulighederne som Accounting Information Systems giver. Dette sikres bl.a. ved discussion af cases mm.

 

Desuden gør kurset brug af gæsteforelæser (hvis dette er muligt), der beskæftiger sig med design og brug af regnskabsinformationssystemer i praksis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være fremmødeundervisning, med dele af online elementer.

Kurset er baseret på 30 lektioner. fordelt over syv aftner med fire lektioner, og en afsluttende aften med kun to lektioner .

Hver undervisningsgang tager udgangspunkt i udvalgte kapitler af pensum, samt cases der indeholder en af flere teoretiske og praktiske pointer fra det relevante pensum.

En standard lektion indeholder både forelæsning, interaktion mellem de studerende, case-analyse og diskussion af case eller anden form for opgaver. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse af de studerende.

Undervisningsperiode: midt april - uge 23

Undervisningsdage: Tirsdag og/eller torsdag, 17:10-20:40
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback ved hver undervisningsgang, hvilket er en integreret del af undervisningen i form af diskussioner af på forhånd planlagte opgaver og tidligere eksamensopgaver.

Ligeledes henvises til personlig feedback ved Office hours.

Endelig har de studerende under hele kurset adgang til multiple choice-quizzer til alle kapitler i bogen på CBS Canvas.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Undervisningsforberedelse 80 timer
Eksamen / eksamensforberedelse 25 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i marts.

 

Vær opmærksom på, at E-bøger og tablets ikke må medbringes til eksamen.

 

Foreløbig litteratur:

RSSW = Romney/​Steinbart/​Summers/​Wood, Accounting Information Systems (nyeste version) https:/​/​www.academicbooks.dk/​da/​content/​accounting-information-systems-global-edition

 

Samt alt øvrigt materiale som ligges på CANVAS under faget.

Sidst opdateret den 21-03-2023