English   Danish

2023/2024  DIP-DHDVV9005U  Regnskabsanalyse og værdiansættelse

English Title
Financial Analysis and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HDR:
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-03-2023

Relevante links

Læringsmål
Faget er overvejende anvendelsesorienteret og sigter mod at give de fornødne kompetencer til at kunne udarbejde en regnskabsanalyse samt værdiansættelse til brug i investerinsbeslutninger. Endvidere er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over, hvad der kendetegner en god værdiansættelsesmodel/​teknologi samt en velgennemført regnskabsanalyse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter viden på niveau med faget Eksternt Regnskab på HDR
Prøve/delprøver
Regnskabsanalyse og værdiansættelse:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, -

Ordinær prøve: Oktober/november
Syge- omprøve: Januar/februar

De præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Den studerende må medbringe følgende i forberedelseslokalet
  • Lommeregner efter eget valg
  • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende må desuden medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlige prøve:

Tager udgangspunkt i en opstillet problemstilling.

 

Vær opmærksom på, at tablets ikke må medbringes til eksamen.

 

Ved mundtlig prøve gælder følgende: 

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene vil have en stikordsagtig karakter og tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold:

Faget er centreret omkring analyse af finansiel information, der primært udspringer af virksomhedernes finansielle opgørelser (årsrapporter). Teknikker inden for fundamentalanalyse undersøges detaljeret specielt med vægt på anvendelse vedrørende beslutninger, der involverer værdiansættelse af egenkapital.

De udvalgte temaer inkluderer:

  • Fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesteknikker,
  • Reformulering af rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug,
  • Beregning og tolkning af finansielle nøgletal
  • Analyse af rentabilitet og vækst
  • Udarbejdelse af proforma regnskaber samt konvertering af disse til en egentlig værdiansættelse
Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer

Faget består af 50 lektioner fordelt 30 forelæsninger og 20 øvelsestimer. Hver forelæsning (3 lekt.) er centreret omkring udvalgte temaer i lærebogen/pensum. I forlængelse af forelæsningerne gennemgås og diskuteres løsninger på øvelser/cases ved den efterfølgende undervisning. Formålet med øvelserne er at indlære de studerende de anvendter metoder, der afdækkes i de respektive kapitler/temaer. Sideløbende hermed arbejdes med en gennemgående case (casevirksomhed), hvor de studerende udarbejder relevante analyser for til sidst at foretager en egentlig værdiansættelse. Formålet hermed er, at de studerende får mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær og anvendelsesorienteret tilgang til faget.

Undervisningsperiode: uge 33-43

Undervisningsdage: Mandag 2 lektioner + Onsdag 3 lektioner, fra kl. 17.10

I alt 50 lektioner
Feedback i undervisningen
Der gives feedback på øvelser/cases, der er forberedt hjemme, ved at underviser på den efterfølgende undervisningsdag gennemgår løsningen med mulighed for at diskutere beregningsmetoder og afklare tvilvssprøgsmål.

De studerende har under kurset adgang til en række multiple choice-quizzer, der giver feedback på svarmulighedsniveau.


Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 221 timer
Yderligere oplysninger

 

Der er et max. antal pladser på 120 studerende. Tilmelding sker efter "først til mølle " princippet.

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS CANVAS i juli.

 

 

Sidst opdateret den 22-03-2023