English   Danish

2023/2024  DIP-DHDVV9015U  Videregående skatteret

English Title
Advanced tax law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Jane Bolander - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Linjekoordinator
  Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HDR:
Pia Clasen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 22-03-2023

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale og komplekse skattemæssige problemstillinger.
Der lægges stor vægt på at opøve de studerende i at beherske skattemæssig metode, således at de studerende kan løse de skattemæssige problemstillinger på korrekt vis samt blive i stand til efter afslutningen af faget fremover at holde sig ajour inden for fagets temaer med hensyn til såvel lovgivning som praksis.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætter viden på niveau med valgfaget Skatteret på HDR
Prøve/delprøver
Videregående skatteret:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Ordinær prøve: oktober/november

Syge- omprøven: Januar/februar

De præcise datoer oplyses på MY.CBS.DK og Digital Eksamen
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftelige prøve:

Eksamen er baseret på en stillet opgave.

 

Vær opmærksom på, at der ikke må medbringes E-bøger eller tablets til eksamen.

 

Mundtlig prøve:

 

Uden hjælpemidler

 

Individuel mundtlig eksamen uden forberedelse af ca. 20 min. varighed inklusiv bedømmelse.

 

Ved eksamens begyndelse vælger eksaminanden et spørgsmål som vil danne grundlag for den mundtlige eksaminationen.

Emnerne, der vil blive eksamineret i, tager udgangspunkt i det pensum, der er beskrevet i målbeskrivelserne.

Eksamination vil primært være mundtlig, men lettere beregninger kan forekomme.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold

 

Faget består som af 4 delområder:

 

 • ”Beskatning af personlig virksomhed”.
  Delområdet beskæftiger sig med de forskellige måder personlig virksomhed kan beskattes på: Personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastordningen. Den studerende skal kunne redegøre for forskellene mellem de forskellige beskatningsmåder samt vide, hvornår man med fordel kan bruge en af beskatningsformerne frem for de andre. Den studerende skal kunne behandle de problemstillinger, der opstår når virksomhedsordningen anvendes samt kunne angive, hvor meget der skal hæves hvis skatten ønskes optimeret.

 

 • ”Valg af virksomhedsform og virksomhedsoverdragelse”.
  I denne del af faget skal de studerende kunne angive hvilke forhold der øver indflydelse på, hvilken virksomhedsform der vil være mest hensigtsmæssig. Med udgangspunkt i en konkret virksomhed skal den studerende kunne beregne konsekvenserne ved omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ved skattepligtig omdannelse af personligt firma til selskab og herved være i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige omdannelsesform. Hovedvægten lægges på den skattefrie omdannelse.

 

 • ”Omstrukturering og ejerskifte”.
  Der fokuseres på de forskellige former for skattefrie omstruktureringer. Den studerende skal kunne beregne de skattemæssige konsekvenser af ejerskifte ved de forskellige modeller og dermed vurdere hvilken model der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde.

 

 • ”Udvidet selskabsbeskatning”.
  Emnet skal ses i forlængelse af den grundlæggende selskabsbeskatning på 6. semester skat. Der fokuseres på national og international sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsindkomsten, transfer pricing, rentefradragsbegrænsningsregler, konvertering fra årsrapport til selvangivelse (skatteafstemning), udbyttebeskatning og særlige forhold i KGL og ABL vedr. selskaber.
Beskrivelse af undervisningsformer
Der vil blive vekslet mellem forelæsninger, klassedialog, mindre opgaver og cases.
Inden for hvert af de 4 delområder vil der være caseopgaver.

Består af 50 lektioner á 45 minutter.

Undervisningsperiode: uge 33-44:

Undervisningsdag: Lørdag, kl. 8.55 - 14.15 fordelt over ca. 9 gange.
Feedback i undervisningen
• Løbende brug af 'begrebs-spørgsmål' fra lærebogen, samt gennemgang af øvelser/cases
•Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
• Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen
• Feedback på dette fag vil blive givet gennem den løbende diskussion under forelæsningerne
* De studerende har under hele kurset adgang til multiple choice-quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighederne.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 38 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 233 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

Litteraturen offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i juli.

 

Vær opmærksom på, at der ikke må medbringes E-bøger eller tablets til eksamen.

Sidst opdateret den 22-03-2023