English   Danish

2023/2024  DIP-DHDVV9016U  Corporate Financial Policies

English Title
Corporate Financial Policies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig/underviser
  Mads Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
 • Fagansvarlig/underviser
  Thomas Meinert Hersom - Institut for Finansiering (FI)
Studieadministrator for HD(R):
Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 27-03-2023

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og håndtere de komplekse investerings- og finansieringsmæssige udfordringer, som virksomheder møder i praksis. Fagets fokus er på at bibringe de studerende indsigt i finansiel teori med umiddelbar relevans for selskabers økonomifunktion, og gøre dem i stand til at diskutere og udarbejde konkrete anbefalinger vedrørende selskabers valg af investeringer og finansieringsstruktur.

Ambitionen er at forankre en fundamental viden om finansieringsteoriens begreber, modeller, metoder og værktøjer hos de studerende.
Prøve/delprøver
Corporate Financial Policies:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer, -

Ordinær prøve: juni
Syge- omprøve: august
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor
Den studerende må medbringe følgende i forberedelseslokalet
 • Lommeregner efter eget valg
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende må desuden medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Skriftlige prøve: 

Tager udgangspunkt i en opstillet problemstilling.

 

Vær opmærksom på, at E-bøger og tablets ikke må medbringes til eksamen.

 

Mundtlig prøve: 

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.


Spørgsmålene til mundtlig eksamen tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.

 

Eksempler på eksamensspørgsmål kunne være:

 • Redegør for den statiske afvejningsteori som metode til fastlæggelse af virksomhedens kapitalstruktur.
 • Forklar hvordan rationelle, risiko-averse investorer vælger porteføljesammensætning på et marked med og uden et risikofrit aktiv.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget kan opdeles i følgende 3 hovedområder:

 

 1. Investerings- og porteføljeteori
 2. Selskabers valg af kapitalstruktur
 3. Emner i Corporate Finance
   
 • Det første hovedområde tilfører de studerende fundamental viden om finansielle begreber, modeller og metoder ,som er en forudsætning for forståelsen af de to andre hovedområder. De studerende vil blive introduceret til fagets antagelser vedrørende de finansielle markeder samt markedsdeltagernes adfærd. Herudover vil de studerende blive bibragt en forståelse af relevante risiko og afkast begreber, samt blive introduceret til centrale modeller til rangordning af investeringsalternativer og valg af porteføljer. Området sluttes af med en behandling af en i praksis populær model til beregning af virksomhedens egenkapitalomkostninger.

 

 • Fagets andet hovedområde sætter fokus på virksomhedernes valg af finansiering. Centrale modeller til forståelse af selskabers valg af kapitalstruktur vil blive gennemgået og diskuteret. Området vil behandle de gængse kapitalformer – egenkapital og fremmedkapital – og bibringe de studerende en indsigt i hvordan selskabets kapitalomkostninger opgøres samt deres indflydelse på værdien af virksomheden.

 

 • Fagets tredie og sidste hovedområde behandler en række spændende og vigtige emner med stor relevans for virksomheders økonomifunktion. Betydningen af selskabernes valg af udbyttepolitik vil blive diskuteret under forskellige forudsætninger, og de studerende vil få kendskab til forskellige divergerende synspunkter vedrørende valg af udbyttepolitik. Herudover vil dette hovedområde behandle risikostyring, hvorunder der vil blive fremlagt real-life eksempler på dette områdes kritiske betydning for virksomhedernes overlevelse. Sidst men ikke mindst vil området behandle interessante og yderst relevante emner som værdiansættelse af virksomheder, fusioner & opkøb samt corporate governance.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kombinerer fremmødeundervisning med online elementer. Der vil således blive lagt videoer ud med gennemgang af teori. Disse videoer skal gennemses af de studerende som forberedelse til undervisningen.

Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for at de studerende kan byde ind med egne erfaringer.

I tilknytning hertil, vil de studerende have mulighed for at udarbejde en frivillig skriftlig opgave sideløbende med undervisningen. Der vil endvidere blive arrangeret en øvelsesforelæsning, hvor tidligere eksamensopgaver gennemgås, således at de studerende får erfaring med opgaveløsning.

Herudover vil tidligere eksamensopgaver samt rettevejledninger til disse blive gjort tilgængelige for de studerende.

Undervisning: april – juni
Lørdag kl. 8:55-14:15, samt en enkelt tirsdag el. torsdag kl. 17:10-20:40
Feedback i undervisningen
Der gives feedback som en del af den løbende diskussion under forelæsningerne samt i forbindelse med øvelsesopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 40 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 97 timer
Yderligere oplysninger

 

 

Foreløbig litteratur

Principles of Corporate Finance – Global Edition

Richard A. Brealey,

Forlag: McGraw Hill

14. udgave

 

Den endelige litteratur offentliggøres på MY.CBS.DK og CBS Canvas i februar.

 

Vær opmærksom på, at E-bøger og tablets ikke må medbringes til eksamen.

Sidst opdateret den 27-03-2023