English   Danish

2023/2024  KAN-CCMAV3000U  Intern revision

English Title
Internal auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Dan Otzen - Institut for Regnskab (RR)
Faglærere: Birgitte R. Svenningsen og Dan L. Otzen.
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-12-2023

Relevante links

Læringsmål
Efter at have deltaget i undervisningen skal den studerende kunne:
 • Diskutere intern revisions potentielle roller i private og offentlige virksomheder
 • Forklare og anvende den gældende regulering af intern revision
 • Forklare corporate governance, herunder Enterprise Risk Management og intern revisions rolle heri
 • Analysere forretningsprocesser og identificere risici i forbindelse med disse
 • Forklare det interne kontrolsystems elementer, roller og begrænsninger
 • Analysere IT risici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici
 • Analysere besvigelsesrisici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici
 • Anvende stikprøveteori og dataanalyse i revisionen
 • Diskutere organisatoriske og ledelsesmæssige forhold vedrørende intern revision
 • Forklare krav til revisionsbevis og dokumentation vedrørende intern revision
 • Forklare teorien vedrørende intern revisions udførelse af assurance og consulting opgaver
 • Gennemføre en risikovurdering og på dette grundlag planlægge og gennemføre en intern revision af et ikke-finansielt emne
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 på cand.merc.aud.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der er tre individuelle godkendelsesopgaver på faget, hvoraf en skal være bestået før studenten kan indstilles til eksamen.
Prøve/delprøver
Intern revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Ingen yderligere bestemmelser vedrørende syge-/omprøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende en uddybende forståelse for intern revisions rolle og udførelse i private og offentlige virksomheder. Faget indeholder følgende hovedelementer:
 

 • Introduktion til intern revision og professionen af interne revisorer.
 • Regulering af intern revision, herunder IIA’s International Professional Practices Framework.
 • Corporate governance, Enterprise Risk Management og intern revisions rolle i forbindelse hermed.
 • Analyse af forretningsprocesser og -risici.
 • Intern kontrol.
 • IT risici og kontroller.
 • Besvigelsesrisici og kontroller.
 • Intern revisions brug af stikprøver og dataanalyse
 • Planlægning og gennemførelse af intern revision af ikke-finansielle risici herunder compliance, ESG og projekter/kontrakter
 • Ledelse af den interne revision.
 • Bevis og dokumentation ved intern revision
 • Udførelse af assurance opgaver
 • Udførelse af consulting opgaver
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kører som blended learning, hvor den traditionelle undervisning i vid udstrækning er erstattet med videolektioner, godkendelsesopgaver og multiple choice spørgsmål. Gennemgang af udvalgte emner, godkendelsesopgaver og spørgetimer vil dog stadig ske ved tilstedeundervisning. Den studerende skal være indstillet på selvstændigt at følge undervisningen i det tempo, der forudsættes i lektionsplanen. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice opgaver. Skriftlig og/eller mundtlig feedback på hjemmeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 30 timer
Godkendelsesopgaver 30 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Anderson et al (2017) Internal Auditing: Assurance and Advisory Services, 5th Edition, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 
Lærebogen vil blive suppleret med artikler, relevante revisionsstandarder og øvrig regulering.

Sidst opdateret den 01-12-2023