English   Danish

2023/2024  KAN-CCMVV1483U  Køb og Salg af virksomheder

English Title
Mergers and Acquisitions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 200
Studienævn
Studienævnet for cand. merc. og GMA (CM)
Kursusansvarlig
  • Caspar Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-04-2024

Relevante links

Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
  • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for værdiansættelse af virksomheder samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold ved gennemførelse af handler i praksis.
  • Dokumentere viden om selskabs- og skatteretlige aspekter samt due diligence undersøgelser med relevans for virksomhedshandler.
  • Vise evne til at anvende teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler på konkrete problemstillinger og cases fra praksis.
Prøve/delprøver
Køb/Salg af Virksomheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
No maximum number of pages, students have 4 hours to complete the assignment
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget består af følgende elementer

En handels forløb

Teori om virksomheden og mergers og tender offers

Auktionshandel og winner’s curse

Cash Flow-baserede og nøgletalsbaserede værdiansættelsesmetoder herunder multipler og vækstmodeller

Typiske faldgrupper i værdiansætttelsen

Shareholder value og economic value added

Joint ventures

Empiriske test af Mergers &Acquisitions

Kort om realoptioner og værdiansættelse af fleksibilitet

LBO og værdisætning af gældsfinansierede virksomheder

Due diligence i retlig belysning

Selskabsretlige forhold

Selskabsretlige modeller ved overdragelse af et (aktie)selskab

Selvfinansieringsmuligheder og begrænsninger

Børsretlige forhold

Overtagelsesværn

Andre centrale juridiske forhold

Corporate governance forhold

Restrukturering og post merger integration

Beskatningen af sælger ved salg af personligt firma

Beskatningen af køber ved køb af personligt firma

Sælgers og købers modstridende interesser ved fordelingen af overdragelsessummen på aktiver

Beskatningen ved overdragelse af selskaber, herunder forskellige aktiesalgsmodeller: Holding, tilførsel af aktiver og spaltning

Skattemæssige problemstillinger ved finansiering af virksomhedsoverdragelse

Køberettens betydning for virksomhedsoverdragelse

Eksempler på virksomhedshandler i praksis

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Er at give de studerende en solid viden om teori og praksis for køb og salg virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Feedback gives på flere måder i faget.

Ved starten af hver undervisningsgang, får de studerende adgang til at spørge ind til problemstillinger, i forhold til hvad der blev gennemgået på forrige forelæsning.

Desuden opfordres de studerende til at stille spørgsmål fra start af undervisningen i forhold det pensum som skal gennemgås. Feedback gives også kontinuerligt under selve undervisningen bl.a. feedback på forskellige minicases som indgår i undervisningen.

Desuden opfordres de studerende til at komme med input til undervisningen ved at skrive til underviseren, så evt. temaer og spørgsmål kan drøftes efterfølgende i plenum.

Samtidig gives der feedback i Office Hours. Efter forudgående henvendelse fra den studerendes side, får hver studerende tildelt en tid af underviseren. Det er op til den studerende selv at møde op og benytte sig af muligheden for fysisk feedback angående undervisningen.

Endelig er der også mulighed for at give feedback på sidste undervisningsgang, hvor der bliver gennemgået en prøveeksamen - typisk eksamenssættet fra sidste eksamen i faget.
Studenterarbejdstimer
undervisning 33 timer
forberedelse 143 timer
eksamen 30 timer
Yderligere oplysninger

Skema iflg CBS-calendar og Vis skema på e-campus

Foreløbig litteratur

Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, seneste udgave

 

Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies

Forfattere:  Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels ( Mckinsey & Company), seneste udgave

 

Udvalgte artikler om M&A af Caspar Rose

Sidst opdateret den 11-04-2024