English   Danish

2023/2024  KAN-CJURV1151U  Erstatning og Forsikring

English Title
Law and Economics of Torts and Insurance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Marie-Louise Holle - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Fagadministratoransvaret hører under CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2023

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
 • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum
 • identificere erstatningretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
 • placere konkrete erstatningsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse, også på et samfundsmæssigt plan, idet samfundsansvar tænkes ind i problematikkerne
 • analysere konkrete erstatningsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger, idet der demonstreres viden om anvendelse af retskilder, teori og data
 • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition, idet der herved vises forståelse for den erhvervsmæssige sammenhæng
 • præsentere erstatningsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger, idet der fremlægges løsninger snarere end svar
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.)-studiet
Prøve/delprøver
Erstatning og forsikring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Samme prøveform som ved ordinær prøve. Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget, der bygger videre på undervisningen i erstatningsret og retsøkonomi på grunduddannelsen, går dybere ned i centrale erstatningsretlige principper og problemstillinger og anskuer disse fra en både juridisk og retsøkonomisk synsvinkel. En del af ansvarsformerne, som behandles, er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt. De juridiske aspekter af faget angår erstatningsretlige problemers anvendelse på særligt samfunds- og virksomheds-relevante risikoområder, og der inddrages forsikringsretlige overvejelser. Principperne belyses bla. gennem cases. I den retsøkonomiske del anskues principperne i lyset af økonomisk teori. Den retsøkonomiske teori forklarer principperne som (i vidt omfang) samfundsmæssigt rationelle. Samtidig giver den retsøkonomiske teori en forståelse af, hvordan en virksomhed mest rationelt agerer, givet den relevante erstatningsretlige regulering. 

Hovedoverskrifterne er

- betingelserne for erstatningsansvar

-erstatningsrettens potentiale og begrænsning til sikring af bæredygtighed

-professionsansvar

-hæftelse for selvstændigt virkende tredjemænd

-produktansvar

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består i forelæsninger og case-baserede øvelser
Feedback i undervisningen

Undervisningen inddrager cases, der forberedes af de studerende og gennemgås i undervisningen, ligesom der indgår dialog i undervisningen på baggrund af at de studerende i undervisningen skal løse konkrete spørgsmål som en virksomhed eller en domstol kan blive stillet overfor. Når de studerende fremlægger svar på case-spørgsmål eller på de konkrete spørgsmål fra praksis får de umiddelbart feedback, både angående det juridiske og det retsøkonomiske.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 130 timer
eksamen 3 timer
eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur


Ulfbeck, Erstatningsretlige grænseområder I, 3. udgave

Steven Shavell: Economic Analyses of Accident Law.

Endvidere økonomiske og juridiske artikler, der enten kan tilgås i biblioteket eller på nettet.

Diverse undervisningsnoter.  

Sidst opdateret den 09-02-2023