English   Danish

2023/2024  KAN-CJURV1153U  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Contract Law and Contract Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Lando - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Søren Sandfeld Jakobsen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-04-2024

Relevante links

Læringsmål
 • Den studerende skal opnå en dybere forståelse af centrale obligationsretlige temaer, både juridisk og retsøkonomisk
 • Den studerende skal kunne Identificere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i konkrete tvister
 • Den studerende skal kunne argumentere for økonomisk, juridisk og etisk begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning og forebyggelseaf konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition og strategi.
 • Den studerende skal forstå det retsøkonomiske syn på kontraktretten og kunne bringe dette syn i spil ved kontraktindgåelse og konfliktløsning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet.
Prøve/delprøver
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen bedømmes af en juridisk og en økonomisk eksaminator

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget bygger ovenpå videregående obligationsret og rets- og kontraktøkonomi.
Kurset udbygger den studerendes forståelse af centrale økonomiske og juridiske temaer i kontraktretten. Et centralt tema er misligholdelsesbeføjelser og ansvar, der økonomisk har konsekvenser for incitamenter og risikoallokering. Et andet er juridiske fortolkningsprincipper, herunder urimelighedscensur. Kurset analyserer disse temaer dels generelt og dels i lyset af moderne udfordringer af kontraktretten bla. i forhold til kontrakters rolle som styringsværktøj og i forhold til ansvarsmodeller i forsyningskæder. De studerende rustes her både til at indgå i værdiskabende internationalt samarbejde og til at forholde sig til  etiske dilemmaer, bla. knyttet til bæredygtighed, der opstår i styringen af forsyningskæder og i kontraktforhold i det hele taget.
I undervisningen indgår både grundlæggende teori og juridisk samt økonomisk analyse af domme. Et centralt formål er at sætte den studerende i stand til at anvende kontrakter som instrumenter til værdiskabelse samt til at forholde sig til vanskelige fortolkningsspørgsmål, der ofte ikke har noget entydigt svar. 
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver.
Feedback i undervisningen
Undervisningen inddrager juridiske cases, der forberedes af de studerende og gennemgås i undervisningen. Når de studerende fremlægger svar på case-spørgsmål, får de umiddelbart feedback, angående både det juridiske og det retsøkonomiske. Der indgår også en moot court hvor de studerende forbereder indlæg til en dommer (tidligere højesteretsdommer), der giver feedback. Hertil kommer, at de studerende i undervisningen skal løse konkrete problemer hentet fra erhvervslivets praksis, og når løsningerne diskuteres i klassen får de studerende naturligvis direkte feedback.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse 130 timer
eksamenslæsning 40 timer
eksamen 3 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Ian Macneil, ‘Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law’ (1978)

Salminen, The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh—A New Paradigm for Limiting Buyers’ Liability in Global Supply Chains? (2018)

Polinsky: Risk sharing through contract breach remedies,  The Journal of Legal Studies Volume 12, Number 2

Zamir: The inverted hierarchy of contract interpretation, Columbia Law Review , Oct., 1997, Vol. 97, No. 6 (Oct., 1997), pp. 1710-1803

Sykes: The boundaries of vicarious liability, p. 563-71

Posner and Rosenfield: Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis

Lando, H. When should contract terms be amendable by vague standards, working paper. 

Lando H. og Norden G.: Note om Coase-teoremet. 

Yderligere materiale på Canvas bestående af juridiske, retsøkonomiske og kontraktøkonomiske

artikler m.v.

Sidst opdateret den 30-04-2024