English   Danish

2023/2024  KAN-CJURV1601U  Regulering af markeder

English Title
Regulation of markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Svend Erik Hougaard Jensen - Økonomisk Institut (ECON)
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2023

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal: Juridisk:
Redegøre for de retlige data (folke- og EU-retskilder), der angår virksomhedens adgang til det globale marked, samt redegøre for disse reglers opbygning, funktion og indbyrdes forhold.
Identificere de relevante FN-, WTO- og EU-retlige problemer for virksomhedens adgang til markedet og opstille retlige argumenter ud fra et komplekst materiale.
Placere virksomhedens konkrete problemstillinger i en folke- og EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
Analysere folke- og EU-retten vedr. virksomhedens adgang til det globale marked, og argumentere for forskellige fagligt begrundede retlige løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Demonstrere en evne til at analysere folke- og EU-retten af betydning for den globale virksomhed i lyset af menneskehedens udfordringer herunder krige, klimaproblemer og handelskrige.
Økonomisk:
Beskrive og forklare begreber fra den økonomiske teori om international handel, herunder komparative fordele, told, handelskrige m.v.
Bruge økonomiske modeller til at analysere effekter af told, eksportsubsidier m.v.
Vurdere betydningen af den internationale finansielle arkitektur (fx valutakursregimer) for handel, erhvervsstruktur m.v.
Forklare betydningen for den internationale økonomi af tendenser til de-globalisering i kølvandet på geopolitiske udfordringer, herunder krigen i Ukraine.
Vurdere betydningen af internationalt samarbejde om økonomisk politik for at adressere aktuelle problemer med energi, fødevarer og inflation.
Integreret: Underkaste internationale problemstillinger af betydning for virksomheden juridiske og økonomiske analyser, heriblandt de problemstillinger der har betydning for menneskeheden og for den globale velstand for fremtidige generationer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Som led i undervisningen vil forekomme engelske tekster og undervisningen foregår delvist på engelsk, hvorfor kendskab til engelsk således vil være en nødvendig forudsætning for at deltage på faget. Det vil være en fordel at have taget HA(jur.)-uddannelsen.
Prøve/delprøver
Regulering af markeder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til og forståelse for de internationale retlige og økonomiske rammer og teorier, der påvirker virksomheders adgang til de globale markeder. Europæiske virksomheder, der ønsker at agere på markeder uden for EU, f.eks. i Kina, Rusland, Indien og USA, må indrette sig på de markeds- og finansielle barrierer, som staterne kan opstille. Markedsbarrierer kan f.eks. opstå gennem sanktioner i FN, eller de kan være et resultat af handelspolitiske overvejelser, såsom EU’s brug af straftold på varer fra producenter uden for EU. Sådanne handelspolitiske barrierer skal overholde WTO-retten, der regulerer staters handelspolitikker, herunder EU's handelspolitik. De studerende vil lære at anvende de juridiske og økonomiske teorier på konkrete problemstillinger, der berører virksomheden på det globale marked.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der forventes en aktiv deltagelse fra alle studerende som en naturlig del af forelæsningerne, særligt i form af studenter oplæg, diskussion af cases og domsanalyser.
Feedback i undervisningen
Igennem dialog, cases, quizzes og anden aktivitet i undervisningen
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 32 timer
Forberedelse til undervisning 148 timer
Eksamensforberedelse 26 timer
Foreløbig litteratur

Juridisk:

 • Van den Bossche og Prevost,  The Essentials of WTO Law, 2. udgave, Cambridge University Press, 2021
 • Relevante traktater.
 • Diverse domme, jf. domsoversigt.
 • Diverse sekundærregulering, m.m. og lovtekster.
 • Materialesamling

Økonomisk:

 • Materialesamling
Sidst opdateret den 09-02-2023