English   Danish

2023/2024  KAN-CJURV2105U  Compliance

English Title
Compliance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Kalle Johannes Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 08-08-2023

Relevante links

Læringsmål
Dette fag er et ingreret fag mellem Jura og Økonomi og følger en funktionel metode til behandlingen og analyseringen af økonomiske og juridiske redskaber. Læringsmålene vil derfor både have karakter af juridiske, økonomiske samt integreret art.

Integreret: Den studerende skal kunne:
- Håndtere konkrete problemstillinger indenfor compliance, hvor den risikobaserede regulering sætter rammebetingelserne for en effektiv ressourceallokering og myndigheder samt virksomheder skal agere herefter for at opnå compliance.
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen.
- Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
  • Juridisk: Fagets mål er, at den studerende skal: - Kunne redegøre for og identificere relevante retlige problemstillinger inden for den finansielle regulering ud fra fagets pensum. - Placere konkrete problemstillinger i en compliance sammenhæng på en sådan måde, at der vises et overblik, indsigt samt forståelse for reguleringens formål.
  • - Analysere retlige problemstillinger og argumentere for forskellige løsninger ud fra en kritisk afvejning af de retlige argumenter. - Demonstrere evne til at analysere diverse lovgivningsværktøjer og sætte deres betydning ind i en samfundsmæssig kontekst.
  • Økonomisk: Fagets mål er, at den studerende skal: - Kunne redegøre for og identificere relevante økonomiske risici og problemstillinger inden for den finansielle regulering ud frafagets pensum. - Placere konkrete problemstillinger i en compliance sammenhæng på en sådan måde, at der vises et overblik, indsigt samt forståelse for efficient ressourceallokering
  • - Analysere retlige problemstillinger of argumentere for forskellige løsninger ud fra en kritisk afvejning af de økonomiske argumenter for risikomitigering. - Demonstrere evne til at analysere diverse økonomiske ressourceallokeringsværktøjer og risikobetragtninger og sætte deres betydning ind i en samfundsmæssig kontekst.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Som led i undervisningen vil forekomme engelske tekster af både økonomisk og juridisk karakter, hvorfor kendskab til engelsk vil være en nødvendig forudsætning for at deltage på faget. Det vil være en fordel at have taget HA(jur.)-uddannelsen.
Prøve/delprøver
Compliance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler compliance i et regulerings- samt virksomhedsperspektiv med udgangspunkt i den finansielle sektors anti-hvidvask indsats i EU. 

Den finansielle sektor oplever stigende reguleringskrav. Dette sætter nye krav til indsigten i, hvad det vil sige at være compliant.

Faget fokuserer på, at den studerende skal forstå forskellige tilgange til compliance, regulaeringsmetoder og ressourceallokering i forbindelse med risiko eksponering og risiko-baseret lovgivning.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen vil være blended-learning og bestå af traditionelle forelæsninger samt øvelser og test i et online miljø, samt mulighed for diskussionsfora mv.

Det forventes at de studerende er forberedt både i forhold til pensum samt online aktiviteter til alle forelæsninger og deltager aktivt både i undervisningen og i online aktiviteter.

Det forventes at den studerende deltager i case-arbejdet både offline og online, hvor der blandt andet skal gives feedback på andre gruppers løsninger på lignende eller andre problemstillinger.
Feedback i undervisningen
De studerende vil løbende få feedback for deres evne til at reflektere over compliance i undervisningen. Dette sker mundligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.

Halvvejs i undervisningen vil der være en Mid-Term evaluation, hvor de studerende kan give input til underviserne og underviserne giver feedback til de studerende om deres indsats, forståelse for pensum, aktivitetsniveau mv.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger og casearbejde 36 timer
Forberedelse til undervisning og ekstra casearbejde 125 timer
Eksamensforberedelse 45 timer
Sidst opdateret den 08-08-2023