English   Danish

2023/2024  KAN-CJURV2150U  Videregående EU konkurrenceret og industriøkonomi

English Title
Advanced EU Competition Law and Industrial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 150
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Kathrine Søs Jacobsen Cesko - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Marek Giebel - Økonomisk Institut (ECON)
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2023

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget er at gennemføre en dybdegående analyse af EU konkurrenceret i teori og praksis under hensyntagen til de underliggende økonomiske principper og bredere samfundsøkonomiske spørgsmål. Målet er at man som studerende kan:
 • demonstrere dybdegående viden om konkurrence og konkurrenceret i Danmark og I EU
 • forklare, kritisere, diskutere og anvende konkurrenceretlig og industriøkonomisk teoretisk viden og praktisk data i et business og markedsperspektiv
 • identificere og forklare fagområdets grundlæggende juridiske begreber, og hvordan konkurrencemyndighedernes og domstolenes fortolkning heraf har udviklet sig over tid i lokalt og regionalt perspektiv
 • udvælge, formulere og diskutere eksempler, der er tilstrækkeligt komplekse til at afspejle opgaver, som praktikere står over for inden for konkurrenceret og økonomi.
 • forklare det økonomiske indhold af specifikke industriøkonomiske begreber, der er anvendelige i konkurrencepolitikken
 • beskrive og rationalisere hovedantagelserne for økonomiske modeller for konkurrence og monopol
 • anvende økonomiske modeller analytisk og grafisk til at besvare samfundsøkonomiske spørgsmål, der er relevante for konkurrencepolitikken
Forudsætninger for at deltage i kurset
Forudsætning: Kendskab til konkurrenceret og industriøkonomi.
Dele af faget undervises på engelsk.
Prøve/delprøver
Videregående EU-konkurrenceret og Industriøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

EU konkurrenceret spiller en central rolle i samfundet og i hverdagen for mange virksomheder og juridiske og økonomiske aktører i lokalt i Danmark og regionalt i EU. Målet med dette fag er at undersøge de juridiske regler i EU's konkurrencelovgivning i dybden, under hensyntagen til de underliggende økonomiske principper og bredere samfundsrelaterede spørgsmål lige fra platformsøkonomien til klimaændringer.

 

Efter afslutningen af faget vil de studerende have tilstrækkelig forståelse for emnet til at praktisere og forske på området. Kurset koncentrerer sig om grundlaget for regelsystemet, der består af artikel 101 og 102 i TEUF og fusionsforordningen. Disse juridiske kilder regulerer meget forretningsaktivitet og bruger ofte en kompleks afvejningstest til at afgøre, om en sådan aktivitet kan anses som lovlig konkurrence på markedet eller ulovlig konkurrencebegrænsende adfærd.

 

Teorier fra industriøkonomi, som er afgørende for forståelsen af ​​ræsonnementet bag konkurrenceretten, vil blive analyseret og diskuteret, især dem, der bliver brugt til at forme og ændre den etablerede juridisk doktrin. Dette omfatter teorier om markedsmagt, markedsformer, definitionen af ​​det relevante marked og skadelige virkninger fra horisontale aftaler og fusioner, prædation og misbrug af dominans.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af en blanding af forelæsninger, hvor der forventes aktiv studerendes deltagelse, og case-baseret undervisning.

Dele af faget undervises på engelsk.
Dele af faget undervises på dansk.

Eksamen er på dansk.
Feedback i undervisningen
I løbet af kurset vil de studerende besvare quizzer for at uddybe forståelsen af læsninger og anvende deres viden. Quizzerne vil indeholde en blanding af multiple choice-spørgsmål og essayspørgsmål. Multiple-choice-spørgsmålene vil give automatisk feedback på de rigtige svar, mens svarene på essayspørgsmålene vil blive diskuteret i plenum efter at quizzen blev tildelt.

Der er mulighed for feedback på gruppeøvelser, der vil blive gennemført i i forelæsningen. Øvelserne vil blive slået op på forhånd, og der gives tid til at arbejde med dem i undervisningen. Resultaterne vil blive drøftet i plenum.

Endvidere vil der løbende være øvelser som omhandler beregninger, konkrete taleksempler og økonomiske implikationer. Spørgsmål og feedback sker i plenum.
Studenterarbejdstimer
forelæsninger 33 timer
forberedelse til undervisning og deltagelse i online aktiviteter 133 timer
øvelser og cases 20 timer
eksamensforberedelse 20 timer
Foreløbig litteratur

kan eksempelvis være:

 

Massimo Motta (2004), Competition Policy Theory and Practice, Cambridge University Press.

 

artikler, domme, lovgivning mv - oplyses ved fagets start

 

Sidst opdateret den 09-02-2023