English   Danish

2023/2024  KAN-CJURV2360U  Bæredygtighed mod et værdikædeperspektiv - Valg af kontraheringsform

English Title
Sustainability towards a value chain perspective - Choice of contracting mode

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
  • Kim Østergaard - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
  • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-06-2023

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal have indsigt i EU-retsakternes betydning i et obligationsretligt perspektiv og dermed fra et retsdogmatisk have den fornødne indsigt i de umiddelbare kontraktuelle implikationer af de centrale EU-retsakter. Den studerende skal gennem brugen af økonomisk teori kunne kvalificere den bedst egnede kontraheringsform fra såvel perspektivet af den enkelte virksomhed og værdikæden.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bestået faget Videregående Obligationsret på cand.merc.jur og med fordel Strategisk Kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv.
Prøve/delprøver
Bæredygtighed mod et værdikædeperspektiv - Valg af kontraheringsform:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fokus i faget er de juridiske og økonomiske implikationer af en række centrale EU-retsakters betydning for kravene til såvel direkte som indirekte omfattede virksomheder bliver omfattet af nye krav til bæredygtighed, hvor der i faget fokuseres på bæredygtighed i relation til mindskelse af klimaaftrykket. 

 

Udgangspunktet i dansk ret og i andre jurisdiktioner er princippet om kontrakters relativitet, som EU-retsakterne kommer til at gribe ind i, idet der anlægges et værdikædeperspektiv, som har betydning for såvel de direkte som indirekte omfattede virksomheder. 

 

Dermed kommer EU-retsakterne også til at gribe ind i obligationsretten, hvorfor en central del af faget har til formål at afdække ingrebsgraden, og hvorledes paradigmeskiftet mod et værdikædeperspektiv får betydning for kontraheringsformen, herunder om der skal kontraheres med afsæt i strategisk eller konventionel kontrahering.

 

Faget afvikles som dialogbaseret forelæsninger med inddragelse af konkrete cases og gæsteforelæsere med en teknisk orienteret baggrund. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Se ovenfor
Feedback i undervisningen
Dialog og anvendelse af bl.a. Slido
Studenterarbejdstimer
Undervisningsdeltagelse 33 timer
Forberedelse 150 timer
Eksamensforberedelse og Eksamen 23 timer
Sidst opdateret den 29-06-2023