English   Danish

2023/2024  KAN-CSHRO2301U  HRM, Organisation og Ledelse

English Title
HRM, Organization and Leadership

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 09-10-2023

Relevante links

Læringsmål
  • Have tilegnet sig bred viden om fagets organisationsteoretiske begreber og samspillet mellem disse og HRM teori og praksis
  • Være i stand til at kombinere og diskutere fagets teorier
  • Være i stand til at anvende fagets teorier i analyse af teoretiske og praktiske HRM problemstillinger
  • Kunne forholde sig refleksivt til de metodiske og erkendelsesteoretiske forskelle i fagets teorier
  • Kunne forholde sig kritisk og refleksivt til egne og andres analyser indenfor faget
Prøve/delprøver
HRM, Organisation og Ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed 2 uger til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at udvikle de studerendes evne til at kombinere og forholde sig kritisk refleksivt til teorier om organisering og ledelse i samspil med HRM. Samspillet mellem HRM og organisationsteori skal lede til udbygning, underbygning samt udfordring af HRM i teori såvel som i praksis ved at forholde de studerende til det teoretiske udgangspunkt inden for organisationsstudier, som forskellige HRM-tilgange og -modeller udspringer af og bygger videre på. Relateringen af HRM til organisationsteori sætter de studerende i stand til kritisk at evaluere begge, og faget arbejder i den henseende både med supplerende og konkurrerende teorier inden for HRM og organisation. Faget bidrager således til de studerendes evne til at anvende relevante teorier seperat men også i kombination med henblik på at analysere teoretiske, empiriske og praktiske HRM-relaterede problemstillinger.

 

Faget er opdelt i to sammenhængende elementer. Det første element består i at udvikle de studerendes forståelse for og analytiske anvendelse af organisationsteorier med relevans for HRM-disciplinen. Det andet element består i at udvikle de studerendes evne til at relatere og kombinere teorier i krydsfeltet mellem HRM og organisation. Evnen til at kombinere teorier skal bidrage til at øge de studerendes forståelse af HRM-praksis i en organisatorisk kontekst ved at skabe originale organisationsanalyser, der kan udfordre praksis og dermed være med til at gøre de studerende til reflekterede, selvkritiske praktikere og forandringsagenter. Til det formål bliver de studerende præsenteret for en bred vifte af både funktionalistiske og konstruktivistiske teorier, der tilsammen sikrer en solidt forankret faglighed inden for de to teoriområder og deres samspil. Samtidig bibringer de forskellige teori til de studerende indsigt i videnskabsteori og metode. Eksempler på teoretiske emnefelter, som faget kan indeholde, er strukturteori, motivation, organisationskultur, identitet og følelser, mangfoldighedsledelse, normkritisk organisering, psykoanalytiske dynamikker, magt og politik samt en lang række organisatoriske fænomener såsom dumhed og kynisme, innovation og kreativitet, fleksibilitet osv.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, casearbejde, refleksionsøvelser, gruppediskussioner og gæsteoplæg. Videnskabsteori integreres løbende i faget så centrale argumenter, antagelser og præmisser præsenteres, som de bliver relevante undervejs i undervisningen. Udover dansk kan undervisningen foregå på engelsk, svensk og norsk.
Feedback i undervisningen
Feedback finder sted i flere etaper. Indledningsvis indgår underviser og studerende en læringskontrakt, der kommer til at ligge til grund for faciliteringen af midtvejsevaluering af faget og lade denne indgå som feedback til tilpasning af det videre forløb.

Som faget nærmer sig sin afslutning, har de studerende mulighed for at aflevere en prøveeksamen i form af en skriftligt opgave, der er udarbejdet i deres studegrupper med henblik på dels at give hinanden konkret peer-feedback, dels at modtage mere generel feedback fra underviser.

Der gives desuden feedback løbende. For hver undervisningensgang er der som et fast element en spørgerunde, hvor de studerende har mulighed for at diskutere med underviser og på tværs af grupper med udgangspunkt i egne refleksioner fra blandt andet processkrivning, som der også er sat tid af til i undervisningen. Derudover lægger faget op til feedback på en række øvelser, opgaver og cases, som de studerende får stillet, som faget skrider frem. Et eksempel kunne være at indrage erfaringer fra et deltidsjob eller en anden organisation, som de studerende er en del af, og som kan bruges til empirisk at eksemplificere en bestemt teori fra faget - eller måske illustrere dens begrænsning. Et andet eksempel kunne være en quiz, der tester mestring af centrale begreber.

Underviser på faget tilbyder også feedback ved henvendelse fra studerende uden for undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Foreløbig litteratur

Kompendie i form af litteratur, der er tilgængelig via CBS Bibliotek, og som der linkes til på Canvas.

Sidst opdateret den 09-10-2023