English   Danish

2023/2024  KAN-CSHRV3002U  Projektorienteret forløb/antropologisk feltarbejde

English Title
Project-oriented internship/anthropological field study

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 1
Max. antal deltagere 1
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Sara Louise Muhr - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Læringsmål for projektorienteret praktikforløb: se under overskriften Kursets indhold, forløb og pædagogik
 • Læringsmål for antopologisk feltarbejde: se under overskriften Kursets indhold, forløb og pædagogik
Forudsætninger for at deltage i kurset
Alle kurser på uddannelsens første år skal være bestået. Forhåndsgodkendelse kan kun finde sted for internships der tages på 3. semester.

Den studerende skal forud for internshippet/​feltarbejdet have godkendt et selvvalgt pensum af videnskabelig litteratur til brug for opgaven. Pensum må ikke overlappe væsentligt med obligatorisk pensum (fra første studieår) og omfatter 900 sider.
Frist for indsendelse af blanket: 15. august.
Find flere informationer på my.cbs.dk under Mit studie/valgfag og praktik/praktik
Prøve/delprøver
Projektorienteret forløb/antropologisk feltarbejde:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår, Rapporten for projektorienteret forløb skal afleveres den 10. januar. Omprøven finder sted den 10. marts.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der gives 4 timers vejledning i forbindelse med forløbet.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektorienteret forløb:

Formålet med projektorienteret forløb er at give de studerende mulighed for at samle viden og erfaring ved at udføre realistiske opgaver og projekter. Ved at være en del af en arbejdsplads, hvor man bidrager aktivt, får de studerende mulighed for at bruge deres akademiske og teoretiske viden samt at reflektere teoretisk over udførelsen af et job gennem praktik periodem.

Læringsmål for projektorienteret forløb: Den studerende skal kunne
 

 • Anvende analytiske færdigheder og refleksivitet (dvs teori) i problematiseringer af den organisatoriske praksis med relevans for den studerendes praktikforløb.
 • Diskutere og anvende det valgte pensum i analysen af de specifikke undersøgelsesområder.
 • Koble praktiske erfaringer/feltobservationer og akademisk refleksion med centrale, professionelle temaer for den relevante Cand.Soc. uddannelse.
 • Kritisk reflektere over, hvordan analytisk distance kan kombineres med konkret engagement i organisatoriske praksisser.

 

Formålet med antropologisk feltarbejde:
   
Formålet med antropologisk feltarbejde er at give de studerende mulighed for at opnå viden og erfaring indenfor behandling af antropologisk og etnografisk orienteret dataindsamling i relation til den professionelle praksis i en eller flere organisationer.
Ved at observere relevante arbejdspladser/organisationer, får de studerende mulighed for at benytte teoretisk og metodisk viden og til at reflektere teoretisk over den pågældende organisations praksis.
En primær forskel mellem praktikforløb og antropologisk feltarbejde er at feltarbejde ikke inkluderer at den studerende er en del af det organisatoriske hierarki og aktiviteterne i forhold til organisationen er istedet af observatorisk art.
Dette også selvom feltarbejdet involverer deltager observation og/eller interview.
Feltarbejde kan være relevant for studerende,  der vil benytte en stor del af primær litteratur til deres kandidatafhandling og derfor engagerer sig i og eksperimenterer med de metodiske udfordringer ved at observere professionel organisatorisk praksis i overensstemmelse med kriterierne for deres studie. 
 
Læringsmål for antropologisk feltarbejde: rapporten skal demonstrere
 

 • At den studerende evner både teoretisk og metodisk reflektion over felarbejdetsaktiviteterne i den/ observerede organisation(er) i forhold til uddannelses fagområde.Dette involverer en evne til at anvende konceptuelle abstraktioner i en problematisering af observeret organisationspraksis.
 • At den studerende evner at analysere observationsaktiviteterne i den pågældende organisation i relation til studiets centrale faglighed.
 • At den studerende evner at benytte erhvervsøkonomisk-, organisations- og/ eller ledelsesteori i analysen af samspillet mellem felarbejdsdata og den pågældende organisations aktviteter.
 • At den studerende evner at reflektere over betydningen af vidensproduktion indenfor "egen" organisation, deriblandt hvordan man kombinerer analystisk distance med konkret involvering. Desuden forventes at den studerende reflekterer over de etiske og praktiske aspekter af at være involveret i antropologisk feltarbejde.


 

Beskrivelse af undervisningsformer
Individuel deltagelse/observation af en arbejdsplads kombineret med individuel projektskrivning.

Cand.soc støtter internships i egne opstartsvirksomheder i samarbejde med CSE. Dette kræver en aftale med CSE, og forudsætter en seperat ansøgningsproces. For yderligere information, se her: http:/​/​cse.cbs.dk/​teaching-education/​cse-entrepreneurship-program/​
Når aftalen med CSE er på plads, skal du ligeledes søge om godkendelse hos cand.soc. på samme måde som ved ethvert andet projektorienteret forløb.
Feedback i undervisningen
Der gives vejledning under forløbet.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 4 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 408 timer
Sidst opdateret den 26-06-2023