English   Danish

2023/2024  MA-MMASO1017U  Juridisk metode

English Title
Jurisprudence and Theory of Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for Master i Skat
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
 • Martin Nors Hansen - Institut for Business Humaniora og Jura (BHJ)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2023

Relevante links

Læringsmål
 • Kunne anvende teoretiske og metodiske løsningsmodeller på konkrete problemstillinger
 • Kunne vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den juridiske løsning
 • Kunne foretage begrundede tilvalg og fravalg af forskellige videnskabsteorier og metoder, der muliggøre en stringent og konsistent analyse
 • Analysere på problemstillinge med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Kunne formulere kritiske spørgsmål af både teoretisk og metodisk karakter
 • Argumentere for den foreslåede løsning på problemstillingen
 • Forklare problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Juridisk metode:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Udlevering af opgave Opgaven stilles i undervisningen
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske elementer i den kompetenceprofil en Master forventes at have. Faget skal således skabe grundlag for, at den studerende kan udvikle ”iagttagelseskraft” (evner til analytisk tænkning), ”refleksionskraft” (kompetencer til kreativ analyse) og ”(selv)kritisk evne” – ikke blot i forhold til uddannelsens fag, men også i relation til hele det skatteretlige fagområde.

Skatteretten angår i særdeleshed fortolkning af retlig regulering, og de studerende vil opnå en generel viden om og forståelse for den juridiske metode og retskildernes anvendelse.

De studerende udvikler således analytiske evner og videnskabsteoretiske kompetencer.

Det er fagets mål, at de studerende kan foretage en selvstændig juridisk analyse af en given selvvalgt problemstilling uden for det skatteretlig område, som udmøntes i en afløsningsopgave på max 7 sider. Afløsningsopgaven udarbejdes sideløbende med undervisningen, således at teori og praksis kobles sammen.

Afløsningsopgaven skal bestås, inden de studerende kan opnå mastergraden.

 

Indhold

Faget indledes med en gennemgang af legalitetsprincippet, retssystemet og retskilderne.

Faget er opbygget efter de fire elementer, som en velstruktureret analyse normalt indeholder:

 • Hvad er problemstillingen?
 • Hvilke retskilder skal anvendes?
 • Hvordan analyseres problemet?
 • Hvad blev resultatet?

 

De studerende trænes først i problemformuleringsarbejde (herunder tilskæring af det reelle problem). Dernæst trænes de studerende i den retskildemæssige anvendelse (hvilke retskilder er til rådighed, og hvordan er deres indbyrdes sammenhæng?). Efterfølgende arbejdes der med analysestrategiske overvejelser (hvordan gribes analysen an, og hvilke konkrete metodiske fremgangsmåder tages i anvendelse med hvilke begrundelser?). Afsluttende fokuseres på selve det analytiske håndværk og resultatfremlæggelse (hvilket resultater er der analyseret frem til, hvor stærkt er resultatet, og kan det anvendes i andre situationer?). Med gennemgangen og træningen af de fire elementer sigter faget således mod en større indsigt i og praktisk håndtering af problemformuleringsarbejde, videnskabsteori, analysestrategi, metodisk fremgangsmåde og analytisk begrundet resultat.

 

Sammenhæng og progression

Juridisk metode fungerer som fundament for uddannelsens øvrige fag.

Det anbefales, at faget læses som det første fag i et uddannelsesforløb.

Beskrivelse af undervisningsformer
Online intro til informationssøgning
Holdundervisning/​forelæsning i dagstimerne
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 24 timer
Forberedelse 50 timer
Synopsis 50 timer
Sidst opdateret den 22-06-2023