English   Danish

2024/2025  BA-BHAAO1587U  Organisationsanalyse

English Title
Organizational Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Erik Mygind du Plessis - Institut for Organisation (IOA)
  • Jesper Schlamovitz - Institut for Organisation (IOA)
Administrator: Anette Eggert Hansen, aeh.ioa@cbs.dk
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 04-06-2024

Relevante links

Læringsmål
  • 1. Problemstilling: Den studerende skal selvstændigt kunne definere en organisatorisk problemstilling, der tager afsæt i fagets organisationsteorier og relaterer sig til en konkret case-organisation.
  • 2. Teori: Den studerende skal demonstrere forståelse for og overblik over fagets teorier. Forståelse vil sige, at teoriernes indhold--både bredt og i detaljen--skal være kendt og præsenteret selvstændigt. Overblik vil sige, at teoriernes indhold og anvendelighed skal kunne sammenlignes.
  • 3. Metode: Den studerende skal demonstrere kendskab til de metodiske tilgange, der undervises i på faget, ligesom den studerende også skal kunne diskutere metodernes styrker og svagheder ved dataindsamling. Den studerende skal derudover kunne bruge disse metoder til at indsamle, bearbejde og analysere data, og ydermere kunne begrunde valg af metode.
  • 4. Analyse: Den studerende skal kunne anvende fagets organisationsteorier til at gennemføre en analyse af én eller flere organisatoriske problemstillinger. Ligeledes skal den studerende kunne diskutere og reflektere over styrker og svagheder i den gennemførte analyse samt kunne konkludere på dens resultat.
  • 5. Sprog: Den studerende skal kunne fremstille det skriftlige arbejde i et præcist og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation og dokumentation.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af fire delprøver:
OA Delprøve 1: Organisationsteorieksamen:
Delprøvens vægt15%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Multiple choice-delen skal besvares med afkrydsning. Analysespørgsmålene skal besvares med maks. 200 ord per spørgsmål.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Delprøve 1 er en multiple choice eksamen i teori efterfulgt af tre analysespørgsmål, der skal besvares skriftligt med maksimalt 200 ord per spørgsmål. Eksamen har til formål at udprøve de studerendes færdigheder i organisationsteori. Det er særligt læringsmål 2 og 5, der udprøves.

OA Delprøve 2: Caseeksamen:
Delprøvens vægt20%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Udlevering af opgaveEksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Delprøve 2 er en case-besvarelse, hvor fagets organisationsteori skal anvendes til at analysere en udleveret case. Formålet er at udprøve de studerendes færdigheder i at anvende teorier til analysen af en udleveret problemstilling i relation til en case. Det er særligt læringsmål 2, 4 og 5, der udprøves.

OA Delprøve 3: Organisationsteori- og metodeeksamen:
Delprøvens vægt15%
PrøveformSkriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Multiple choice-delen skal besvares med afkrydsning. Analysespørgsmålene skal besvares med maks. 200 ord per spørgsmål.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed2 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
HjælpemidlerUden hjælpemidler
Bemærk dog at ved alle skriftlige stedprøver har den studerende adgang til IT-basispakken (Microsoft Office (minus Excel), digital pen og papir, 7-zip file manager, Adobe Acrobat, Texlive, VLC player, Windows Media Player), og den studerende må medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale). BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Delprøve 3 er en multiple choice eksamen i teori og metode, efterfulgt af tre analysespørgsmål der skal besvares skriftligt med maksimalt 200 ord pr. spørgsmål. Eksamen har til formål at udprøve de studerendes færdigheder i organisationsteori og i metodelitteraturen. Det er særligt læringsmål 2, 3 og 5, der udprøves.

OA Delprøve 4: Projekteksamen:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøveIndividuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 40 sider
I særtilfælde hvor der dispenseres fra gruppestørrelsen, gælder det, at én studerende har maksimalt 10 sider til rådighed og to studerende har maksimalt 20 sider til rådighed. Se også kommentaren til syge/-omprøven nedenfor.
OpgavetypeProjektrapport
Udlevering af opgaveOpgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøven afholdes som er en individuel mundtlig eksamen uden forberedelse, der tager udgangspunkt i et individuelt miniprojekt på max. 10 sider på basis af projektarbejdet til den ordinære eksamen.
Miniprojektet skal afleveres til en fastsat dato. Projektemnet vælges fra pensum. Der gives ingen vejledning til projektet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Delprøve 4 er fagets hovedeksamen. Det er en eksamination af et gruppeprojekt, hvis omdrejningspunkt er at analysere en konkret, selvvalgt organisation. Formålet med eksamen er at udprøve de studerende færdigheder i selv at definere en problemstilling i forhold til en konkret organisatorisk udfordring, finde relevante metoder til at indsamle data, og anvende teorier til at analysere den valgte problemstilling. Pensum til denne eksamen er hele fagets pensum. Her udprøves alle fagets læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Organisationsanalyse (OA) introducerer en række organisationsteorier og en række kvalitative metoder, der kan benyttes, når man skal indsamle data om og analysere organisationer. Tilsammen sætter teorierne og metoderne de studerende i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger. Sigtet hermed er at opøve de studerendes forståelse af, hvordan organisationer fungerer.

 

Efterårssemesteret På første semester fokuserer vi på, at de studerende lærer en række centrale organisationsteorier at kende. Dette gør vi på forelæsningsforløbene ved at introducere teorierne og deres kernebegreber. På øvelsesforløbene arbejder vi med en række cases, hvor vi anvender den præsenterede teori til at analysere forskellige typer af organisatoriske udfordringer. Målet er, at de studerende hermed lærer teorierne og deres anvendelse at kende. Ved at bringe teorierne og begreberne i en frugtbar udveksling med konkrete cases, trænes de studerende i at analysere og forholde sig til forskellige typer af organisatoriske problemer.   

 

Forårssemesteret På andet semester fokuserer vi på forskellige kvalitative metoder til at indsamle data og undersøge organisationer – dette præsenteres primært forelæsningsforløbene. På øvelsesforløbene fokuseres der på at hjælpe de studerende i gang med at indsamle data om og analysere en selvvalgt organisation. I dette arbejde trækkes både på efterårssemesterets teori og forårssemesterets metoder. Grupperne skal selv vælge og skabe kontakt til den organisation, som de vil undersøge, ligesom de skal formulere den problemstilling, der skal danne afsæt for deres undersøgelse.

 

Fagets formål kan formuleres som den gradvise oparbejdning af tre på hinanden følgende elementer: Først introduceres de studerende for en række organisationsteorier, som kan anvendes til analyse. Dernæst introduceres de studerende til en række kvalitative metoder til at indsamle data om organisatoriske problemstillinger. Finalen er en syntese, hvor de studerende skal anvende organisationsteori og kvalitativ metode til at analysere en aktuel organisatorisk problemstilling. Tilsammen giver dette de studerende grundig træning i, hvad det vil sige at lave organisationsanalyse. Denne viden kan anvendes videre på deres studium og i praktiske liv, hvor de studerende stifter bekendtskab med organisationer og deres udfordringer. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Organisationsanalyse består af en række forelæsningsforløb, som er en kombination af live forelæsninger på campus og preproduceret online læringsforløb.

Til forelæsningerne skal pensum være læst, og forelæserne vil hjælpe med at introducere og gennemgå de organisationsteorier og metoder, som er i centrum for dagens forelæsning.

Alle øvelserne foregår på campus, og til øvelserne vil øvelsesunderviserne fokusere på at diskutere de præsenterede organisationsteorier og –metoder med de studerende, samt igangsætte øvelser med fokus på at anvende teorierne i analyse af konkrete cases.

Kort sagt er formålet med forelæsningerne og de online læringsforløb at introducere fagets organisationsteori og -metode, mens formålet med øvelserne er at diskutere og anvende fagets organisationsteori og –metode med henblik på konkret analyse.
Feedback i undervisningen
Et centralt element i faget er, at de studerende løbende modtager feedback på deres arbejde, og at de løbende derved træner til eksaminerne, således at indholdet i disse står klart for de studerende. Både på efterårssemesteret og forårssemesteret er indsat en række feedback-sessioner, hvor de studerende frivilligt kan vælge at aflevere materiale, som de efterfølgende vil modtage feedback på fra deres øvelsesunderviser.
Studenterarbejdstimer
Forelæsningsforløb, øvelser og forberedelse 160 timer
Hjemmeopgaver incl. feedback 20 timer
Caseeksamen og 2 multiple choice eksamener 30 timer
Projektarbejde 120 timer
Eksamensforberedelse 83 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen til faget vil være tilgængelig online i en "Course Reader" på kursets Canvas sider.

 

Nedenfor gives et udpluk af den centrale litteratur for efterårssemesteret. Litteraturen for forårssemesteret tilføjes senere på kursets Canvas sider. 

 

​DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-154. (bemærk læs kun frem til s. 154) 

 

Herzberg, F. (1968). "One more time: How do you motivate employees?" Harvard Business Review 46(1): 53-62.  

 

Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Organization and environment; managing differentiation and integration. Boston: Harvard University.Lawrence and Lorsch? Chapter 1: p. 1-11 (udtag del om conflict) and Chapter 11: p. 133-140 (udtag del om comparison og conflict). 

 

March, J. G. (1995). Skraldespandsmodeller af beslutningstagen i organisationer. Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed, (pp. 87-117). Samfundslitteratur​ 

 

​Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. The American Journal of Sociology. 83(2), 340-363.​ 

 

Mintzberg, H. (1975). "The manager's job: folklore and fact." Harvard Business Review, 53(4): 49-61.​ 

 

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science, 26(3), 322-341. 

 

Roethlisberger, F.J. og Dickson, W.J. (1939/2000). Management and the Worker. Bristol: Thoemmes Press: 551-568. 

 

Schein (1995) Organisationskultur og Ledelse. Valmuen, s. 8-34 

 

Taylor, F. W. (2011 [1911]). The principles of Scientific Management. I: Classics of Organization Theory. J. M. Shafritz and J. S. Ott. Orlando, Harcourt. (s. 65-76). 

 

Weber, M. (2003). Herredømmets sociologi (uddrag om Bureaukratiet). In H. Andersen, H. H. Bruun, & L. B. Kaspersen (Eds.), Max Weber: Udvalgte tekster (Vol. 2, pp. 47-71). København: Reitzels Forlag.​ 

 

Sidst opdateret den 04-06-2024