English   Danish

2024/2025  BA-BHAAO1589U  Makroøkonomi

English Title
Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Birthe Larsen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 04-06-2024

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende kunne
 • Forklare økonomiens kortsigtede konjunkturudsving omkring den langsigtede væksttrend samt gøre rede for de tilpasningsmekanismer, som trækker økonomien tilbage mod væksttrenden.
 • Analysere konjunktureffekten af eksogene chok på centrale makroøkonomiske variable som privatforbruget, de private investeringer, arbejdsmarkedet og inflationen ved hjælp af en passende makroøkonomisk model.
 • Analysere samspillet mellem import, eksport, rentespænd og valutakurser under forskellige valutakursregimer ved hjælp af en passende makroøkonomisk model.
 • Redegøre for effekten af samt fordele og ulemper ved økonomisk stabiliseringspolitik i henholdsvis en lukket økonomi og en åben økonomi under forskellige valutakursregimer.
 • Redegøre for de økonomisk-politiske muligheder for at tilpasse økonomien til ændrede rammebetingelser på mellemlangt og langt sigt.
 • Analysere økonomiens langsigtede udvikling ved hjælp af en passende model for økonomisk vækst.
 • Udvælge og anvende en passende makroøkonomisk model til kritisk analyse af en konkret makroøkonomisk problemstilling, som den eksempelvis præsenteres i dagspressen.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • En godkendt lommeregner. Kun modellerne HP10bll+ eller Texas BA ll Plus er tilladt (begge modeller er Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere).
Den studerende har adgang til
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Hvis mundtlig prøve ved syge/omprøve, så vil denne være 20 minutter med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Med en grundig introduktion til moderne makroøkonomisk teori er det fagets formål at give de studerende (i) indsigt i økonomiens udvikling over konjunkturcyklen, (ii) indsigt i økonomisk stabiliseringspolitik (penge- og finanspolitik), og (iii) en introduktion til økonomisk vækstteori.

 

Indhold

 • Vare- og pengemarkedet i den lukkede økonomi
 • Stabiliseringspolitik (finans- og pengepolitik)
 • Makroligevægt på kort sigt
 • Arbejdsmarkedet
 • Inflation og arbejdsløshed
 • ”Supply side” politik
 • Makroligevægt på mellemlangt sigt
 • Den åbne økonomi og valutakursregimer
 • Ligevægt på kort sigt i den åbne økonomi
 • Økonomisk vækst

 

I undervisningen inddrages tendenser i den internationale økonomiske udvikling og aspekter af dansk økonomisk politik med særlig fokus på bindingerne til europæisk økonomi. Undervisningen suppleres med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare udviklingen i bruttonationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af storholdsforelæsninger samt øvelsestimer. Øvelsestimerne er aktiverende undervisning, hvor de studerende under ledelse af en holdlærer løser opgaver i grupper og/eller deltager i gennemgangen af udvalgte øvelsesopgaver. De studerende har desuden mulighed for at træne deres analysefærdigheder på egen hånd ved hjælp af online-universet ”MyLab|Economics”, der rummer en mængde læringsressourcer til Blanchard's "Macroeconomics".
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback fra deres holdlærer og fra deres medstuderende i forbindelse med gruppearbejde og plenumdiskussioner i øvelsestimerne. De studerende har endvidere mulighed for selvevaluering via ”MyLab|Economics”.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer (inkl. forberedelse) 166 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur
 • Blanchard, O (2021), Macroeconomics, eighth edition, global edition, Pearson
 • Andersen, T.M., J. Bentzen, S. Hougaard Jensen, V. Smith og N. Westergaard-Nielsen (2021), The Danish Economy in a Global Context, second edition, DJØF Publishing
Sidst opdateret den 04-06-2024