English   Danish

2024/2025  DIP-DHDVV1008U  Sustainable Finance

English Title
Sustainable Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-03-2024

Relevante links

Læringsmål
Ved fagets afslutning forventes det, at den studerende er i stand til at:
 • beskrive det aftalemæssige og regulatoriske grundlag for Sustainable Finance,
 • diskutere forskellige tilgange til Sustainable Finance i rådgivnings-, investerings- og kreditvurderingssammenhæng og redegøre for disse tilganges fordele og ulemper,
 • redegøre for og komme med mulige forklaringer på de empiriske resultater vedr. betydningen af ESG for afkast og risiko,
 • diskutere mulige udfordringer og dilemmaer som Sustainable Finance kan give anledning til.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes, at den studerende har en grundlæggende viden om investeringer, finansielle markeder og institutioner.
Prøve/delprøver
Sustainable Finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der trækkes to spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af fagets pensum. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag søges bl.a. nedennævnte aspekter behandlet:

- De forskellige tilgange til Sustainable Finance inkl. eksklusion, engagement, ESG screening og impact investment

- De vigtigste regler, principper, guidelines, anbefalinger, konventioner og aftaler vedr. Sustainable Finance

- Forskellige definitioner af og tilgange til ESG

- Empiriske resultater om betydningen af ESG for afkast og risiko og mulige forklaringer herpå

- Klima-risiko og strandede aktiver

- Finanstilsynets rolle og tilgang til Sustainable Finance

- Mærkning af finansielle instrumenter og green washing/blushing

- Mulige udfordringer og dilemmaer som Sustainable Finance kan give anledning til.

 

Fokus er i høj grad på de praktiske aspekter og forhold.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foretages af en række forskellige undervisere med forskellig ekspertise, herunder flere gæsteundervisere med praktisk erfaring med Sustainable Finance. I undervisningen inddrages i størst mulig omfang eksempler og cases, og der forventes en høj grad af deltagelse fra de studerende.
Feedback i undervisningen
Der lægges vægt på løbende deltagelse af de studerende, og feedback gives i forbindelse med de diskussionsopgaver mv., der typisk vil være indlagt i hver session.
Studenterarbejdstimer
Som udgangspunkt 30 lektioner skemalagte fysiske forelæsninger + 10 lektioner Pre-recorded videoer eller evt. online live undervisning. OBS: Mindre ændringer i fordelingen af fysisk undervisning/onlineundervisning kan forekomme. 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkter: 

 

 • Forelæsninger (On Campus):
  • mandag kl. 19:00-20:40 i uge 35
  • mandag kl. 17:10-20:40 i ugerne 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50
    
 • Onlineundervisning (Online: Pre-recorded):
  • 10 lektioner (ikke skemalagt)

 

OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår. Ændringer vil ikke blive opdateret i denne kursusbeskrivelse.

Foreløbig litteratur

Artikler og andet pensum (distribueres på Canvas)

Sidst opdateret den 21-03-2024