English   Danish

2024/2025  DIP-DHDVV6010U  Forandringer - Ledelse og læreprocesser

English Title
Changes - Management and Learning Processes

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Administration: hdop@cbs.dk
Underviser: Allan Bruce Corfitsen (fagansvarlig)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 18-03-2024

Relevante links

Læringsmål
Viden
Den studerende opnår viden om teori, metode og praksis for ledelse af forandringer gennem indføring i forskellige temaer til forandringer: En overordnet forståelse af begrebet ”forandring”, "magten i organisationen, analyse af organisationen, ændringsstrategier, læreprocesser samt ledelse af forandrings- og læreprocesser.

Indenfor hvert af disse temaer bibringes de studerende en viden om dels hvordan lære- og forandringsprocesser forløber og kan anskues og dels hvilke muligheder og begrænsninger, der er for ledelse/intervention.

Ved at arbejde med disse temaer i organisatoriske forandringer får de studerende mulighed for at forstå og reflektere over mulighederne og begrænsningerne ved de enkelte forandringsværktøjer i forhold til teori og praksis.

Færdigheder
Anvende fagets forskellige videnskabelige perspektiver på organisationer til at tilrettelægge forandringsprocesser i organisationer, så de forløber så hensigtsmæssigt som muligt samt generelt kunne forstå organisatoriske forandringsprocesser og kunne se muligheder og begrænsninger for at kunne intervenere i disse.

Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger omkring organisatoriske forandringer samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller for tilrettelæggelse, ledelse og intervention i disse.

Indgå i organisatoriske forandringsprocesser og her formidle de faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der er for at organisere og lede disse på tværs af både funktioner og ledelsesniveauer til såvel fagfæller som ikke-specialister.

Kompetencer
Håndtere organiseringen og ledelsen af organisatoriske forandrings- og læreprocesser som af natur er både komplekse og udviklingsorienterede.

Indgå i samarbejde på tværs af funktioner og ledelseslag omkring organisering, ledelse og gennemførelse af organisatoriske forandringer med en professionel tilgang.

Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige organisatoriske sammenhænge.
 • For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende eksamensmål:
 • forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en fordel at have forudgående kendskab til fagområdet Organisation og Ledelse
Prøve/delprøver
Forandringer - Ledelse og læreprocesser:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende der ikke har afleveret synopsis ifm. den ordinære eksamen skal aflevere en projektrapport.

Studerende der har afleveret en synopsis ifm. med den ordinære eksamen skal genindlevere en synopsis. Ved genindlevering kan man vælge følgende:
- Aflevere den samme synopsis igen
- Aflevere en tilrettet udgave af sin synopsis
- Aflevere en helt ny synopsis
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget vil fortrinsvis ”bevæge” sig på aktørniveau, dvs. at forandringsprocessen skal forstås som ”det der sker”, når man gennemfører det, der er planlagt” fx et projekt, implementering af nyt it-eller økonomisystem eller en sammenlægning af en eller flere organisatoriske enheder. Læring bliver i dette fag vigtige elementer til at opnå succes med forandringer, såvel for den enkelte aktør, for gruppen og ikke mindst for organisationen. Det er ofte, at det ikke går som planlagt, og det kan man bruge meget tid på at forsøge at forstå, men det er vigtigt, at man forsøger at ”lede” sig igennem det ”uforudsigelige”.

 

Ledelse skal ikke nødvendigvis forstås som den ledelse, der udøves af en dedikeret/udnævnt leder, men som det alle aktører gør (bør gøre) for at læreprocessen bliver så smidig og problemfri som muligt.
 

Forandringsstrategier igangsættes, fordi de af nogle ses som positive og nødvendige forandringer – alligevel er det et faktum, at mange forandringer bliver afsporet, modarbejdet eller i værste fald slet ikke bliver til noget. En aktiv og deltagende strategi og ledelse af såvel lære- som forandringsprocesser er derfor afgørende, hvis en planlagt forandring skal blive en succes.

I faget vil den studerende stifte bekendtskab med teorier, analysemodeller og værktøjer, der kan anvendes til forståelse og ledelse af forandringer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
28 lektioner - Som udgangspunkt vil undervisningen foregå som fremmødeundervisning.

Fagets gennemførelse (pædagogik)
Undervisningen er dialogbaseret og vil benytte cases, forelæsninger og workshops. I undervisningen vil der blive lagt vægt på aktiv dialog imellem undervisere/​oplægsholdere og de studerende samt inddragelse af problemstillinger fra de virksomheder, som de studerende kommer fra.
Feedback i undervisningen
Der er en del caseopgaver samt gruppeopgaver baseret på både kursets teorier og modeller samt egne erfaringer i egen organisation. Disse løses og diskuteres både forinden (individuelt og i grupper) samt i selve undervisningen. Der bliver feedback på de studerendes løsning af disse opgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 28 timer
Forbereredelse og eksamen 109,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Onsdag i uge 43 og tirsdage i uge 44-49 kl. 17.10-20.40

 

 

Foreløbig litteratur

 

Bøger:
 

 • Jacobsen, Dag Ingvar (2019): ”Organisationsændringer og forandringsledelse”, Forlaget Samfundslitteratur, 3. udgave, ISBN13: 9788759333617

 

 • Christensen, Søren & Poul Erik Daugaard Jensen (2008): ” Kontrol i det stille – Om magt og ledelse”, Forlaget Samfundslitteratur, ISBN13:9788759313831

 

 • Hornstrup, Carsten m.fl. (2005): ”Systemisk ledelse – Den refleksive praktiker”, Dansk Psykologisk forlag, 2. udgave, ISBN13:9788777069888

 

Hertil kommer forskellige artikler, der kan hentes på CBS Canvas

 

Sidst opdateret den 18-03-2024