English   Danish

2024/2025  DIP-DHDVV8001U  Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

English Title
Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Martin Brandt Friis - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-04-2024

Relevante links

Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå en viden om de processer der indgår i begrebet motivation og præstationsledelse i en forretningsmæssig og ledelsesmæssig sammenhæng.

Færdigheder:
Gennem talrige øvelser/cases skal den studerende kunne begrunde en praktisk løsning ved at vise forståelse for teoriens styrker og svagheder i anvendelsen af dem på en praktisk situation.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at kunne begrunde valg af løsninger i komplekser organisatoriske ledelsesmæssige sammenhænge, hvor de ansattes præstation søges styret/påvirket i en bestemt retning.

Den studerende skal selvstændigt kunne:
*analysere og afgrænse ledelsesmæssige situationer, hvor ansattes motivation og præstationer indgår
*identificere de processer der kan forekomme mellem leder og medarbejder i relation til en præstation som ønskes gennemført af en medarbejder og hvordan der gives tilbagemelding på præstationen
*identificere og kritisk reflektere over teoretiske tilgange der kan bringes i spil indenfor motivationsteori, præstations- og belønningsledelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Udbydes til alle HD studerende
Prøve/delprøver
Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at udforske den central ledelsesdisciplin præstationsledelse.

Fokus er på organisationspsykologien i de forskellige motivationsteoretiske tilgange og de psykologiske processer der diskuteres i forbindelse med præstations- og belønningsledelse.

Emnerne er:

 • Personbedømmelsens psykologi
 • Præstationsledelse: opsætning af præstations mål, hvordan konstateres effekt af præstation, metoder til at bearbejde dette med deres svagheder og styrker.
 • Belønningsledelse: finansiel belønning (aflønning, præstationsfremmende lønsystemer), og ikke finansiel belønning f.eks. anerkendelse, udvikling, opgavens indhold i sig selv. Hvornår kan en metode anbefales frem for en anden ud fra teorierne.
 • Motivationsteori: behovs- og proces teorierne, personlighedsafhængige faktorer der påvirker motivation, ydre og indre motivation.

 
Faget behandler indgående relationerne mellem leder og de ansatte, set fra såvel en rationel tilgang som gennem de sociale processer som foregår i ledelsessituationen.

Der sættes også fokus på at motivation alene ikke skaber præstation. Her kan flere organisatoriske faktorer kan spille ind: f.eks. tilgængelige ressourcer, organisations struktur, lederstil.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er problemorienteret, sådan at den studerende gennem hele forløbet arbejder med at skulle anvende de teoretiske tilgange på virkelighedsnære problemer, dvs. hvordan teorien kan anvendes som inspiration til løsninger konkrete problemer i en virksomhed. Adskillige cases anvendes på valgfaget.
Feedback i undervisningen
CANVAS-Diskussioner, quizzes, multiple choice tests
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

 

Videopræsentation af faget:

https://cbs.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=05b2ba30-e5b6-4aaf-aaa1-b14900b901c5

 

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • Fredag den 16. august 2024 - kl. 8.30-16.00

 • Lørdag den 31. august 2024 - kl. 8.30-16.00

 • Fredag den 13. september 2024 - kl. 8.30-16.00

 • Lørdag den 28. septemner 2024 - kl. 8.30-16.00

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Foreløbig litteratur

Der er udarbejdet et særligt kompendium til dette valgfag.

Sidst opdateret den 12-04-2024