English   Danish

2024/2025  DIP-DHDVV8003U  Coaching – et værktøj i ledelseskassen

English Title
Coaching – et værktøj i ledelseskassen

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Hanne de Linde - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO: hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-04-2024

Relevante links

Læringsmål
Viden:
* Den studerende skal have en konkret forståelse af hvad coaching er.
* Den studerende skal have en forståelse for en sammenhæng mellem motivation og coaching
* Den studerende skal kunne skelne mellem coaching og rådgivning

Færdigheder:
* Den studerende skal være i stand til at redegøre for udvalgte teorier indenfor pensum.
* Den studerende skal være i stand til at diskutere styrker og svagheder i disse teorier
* Den studerende skal kunne fremføre argumenter, der understøtter en handlingsorienteret konklusion på baggrund af udvalgte teorier.
* Den studerende skal kunne perspektivere over konsekvensen ved anvendelse af anden teori på sin valgte problemstilling.

Kompetencer:
* Den studerende skal kunne applicere relevant teori på sin problemstilling
* Den studerende skal kunne analysere om en samtale bygger på coachende principper og i givet fald redegøre for hvilke principper er i spil
* Den studerende skal kunne udlede hvornår coachende ledelsesstil er det rette valg
* Den studerende skal kunne anvende og demonstrere helt basale begreber fra coachingens verden
Prøve/delprøver
Coaching - et værktøj fra ledelseskassen:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Coaching er et af de nyeste ledelsesværktøjer, og der bliver i dag talt om coaching i alle mulige sammenhænge. Vi undersøger, hvad det egentlig er for et begreb, hvor det kommer fra og hvordan det er udbredt i dag.

 

Coaching er beskrevet i mange forskellige teoretiske skoler, og forskningsmæssigt er der ikke bred underbygning endnu.

Der er et udspring i den positive psykologi, så det bliver et naturligt udgangspunkt, og herfra vil vi begive os ud i det systemiske univers samt se på det relationelle, det narrative og det filosofiske.

 

Med dette udgangspunkt vil faget med en indføring i grundbegreberne og forskningsresultater fra psykologien og andre studier af det menneskelige sind give den studerende mulighed for at:

 

 • Forstå hvornår der samtales, rådgives, sparres og hvornår der coaches

 • Opnå større indsigt i sig selv som menneske

 • Styrke egen rolle som leder/medarbejder

 • Styrke virksomhedens/ organisationens effektivitet og konkurrenceevne

 

Faget er krævende, udviklende og udbytterigt.

 

Faget skal sætte den studerende i stand til at forholde sig til begrebet Coaching, både praktisk og teoretisk. Det vil betyde, at coaching efterfølgende kan integreres i en praktisk ledelseskontekst, som et bevidst til- og fra-valg.

 

Desuden kan faget integreres med de øvrige fag på HD(O) og dermed give et bredt teoretisk grundlag.

 

Faget kan også følges af eksterne som måtte have interesse for feltet.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på deltagernes læring og forståelse, og for at få det bedste udbytte, arbejdes der på mange planer simultant.

Der dannes faste refleksionsgrupper, der vil være plenumdiskussioner, der vil være kortere forelæsninger og der vil være praktiske øvelser, både med coaching konkret, men også med henblik på gruppedynamik og personlig indsigt.

Der er 4 undervisningsdage, og sideløbende forventes den studerende at etablere et ”undersøgelsesfelt” hvor der arbejdes med en logbog og en personlig refleksion over hvad coaching er og kan, og dette arbejde munder ud i en problemstilling, som beskrives i synopsis til eksamen.

Undervisningen understøttes af besøg fra teoretikere og praktikere med viden om coaching, af audiovisuelle indslag og af cases og personlige erfaringer
Feedback i undervisningen
Feedback sker via quizzer med svarangivelser samt peer-to-peer feedback som foregår struktureret ud fra et skema, hvor den nyeste gennemgåede teori bliver tjekket.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

 

Videopræsentation af faget:

https://cbs.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=cb86fe9d-c002-4b89-8c48-b14900a410d6

 

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • Fredag den 16. august 2024 - kl. 8-16

 • Lørdag den 31. august 2024 - kl. 9-16

 • Fredag den 13. september 2024 - kl. 8-16

 • Lørdag den 28. septemner 2024 - kl. 9-16

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

Sidst opdateret den 12-04-2024