English   Danish

2024/2025  DIP-DHDVV8022U  Effektfuld strategisk ledelse og styring

English Title
Effective strategic leadership and the roles of management accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Jytte Grambo Larsen - Institut for Regnskab (RR)
 • Steffen Löfvall - Institut for Organisation (IOA)
Studieadministrationen for HDO:
hdo@cbs.dk
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-05-2024

Relevante links

Læringsmål
 • Den studerende skal kunne redegøre for relevante teorier og redskaber inden for fagområdet strategisk ledelse og økonomistyring
 • Den studerende skal kunne diskutere forskelle og ligheder, muligheder og vanskeligheder ved at kombinere funktionel, processuel og symbolsk strategiteori i det daglige strategiarbejde
 • Den studerende skal analysere forskellige typer af kontrol, deres fordele og ulemper
 • Den studerende skal kunne tilrettelægge og gennemføre en action research-baseret undersøgelse af en relevant strategisk problemstilling i samarbejde med en værtsorganisation
 • Den studerende skal kunne formulere sig fagligt på en klar og konsistent måde såvel mundtligt som skriftligt
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette fag bygger videre på læringen fra forskellige HD-fag, hvor den studerende introduceres for teorier og modeller inden for strategi drøftes. En grundlæggende viden om strategi er en forudsætning for deltagelse på faget.
Prøve/delprøver
Effektfuld strategisk ledelse og styring:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en gruppeeksamen med mundtligt forsvar i grupper af max 5 studerende. Eksaminationen er 20. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er, at du som studerende opnår en forståelse for, hvordan organisationer kan arbejde med strategiudvikling, strategiimplementering og dertilhørende økonomistyring. På faget arbejder vi således med at udvikle din forståelse af samspillet mellem strategisk ledelse og økonomistyring, og hvordan strategi kommer til udtryk på forskellige måder i organisatoriske sammenhænge. Du vil tilegne dig viden om en række teorier, redskaber og perspektiver inden for strategifeltet. Du vil også tilegne dig viden om, hvordan strategier kan implementeres.

 

På faget trænes du i at analysere den aktuelle forretnings- og strategiudvikling i din og andres organisationer. Vi tager teoretisk udgangspunkt i at forstå strategiske udfordringer og foreslå løsninger i henhold til et funktionelt, kulturelt, relationelt og fortolkende strategiperspektiv. I den forbindelse vil vi primært arbejde med strategi på mikroniveauet i organisationen, dvs. vi koncentrerer os om at forstå de enkelte interessenters – afdelingers, enkeltpersoners og sociale gruppers – strategipraksis.

 

Indledningsvist i fagforløbet tager vi konstruktivt og kritisk fat på det klassiske, funktionelle perspektiv på strategi. I mange virksomheder er strategiarbejdet kendetegnet ved top-down initierede strategiudviklingsprocesser hvortil der arbejdes med omverdensanalyser, mission-vision-erklæringer samt styringsredskaber som fx SMARTe mål, KPI'er, strategikort og balanced scorecards. Tilgangen har sine fordele og ulemper, hvilket vi analyserer og drøfter.

 

Dernæst ser vi på strategiprocesser i et mere kulturelt og relationelt orienteret strategiperspektiv. I disse mere humanistisk orienterede perspektiver tillægger vi relationer, subkulturer og lokale meningsdannelsesprocesser en større værdi og rolle i den strategiske udvikling. Endvidere analyserer vi betydningen af samtaler og diskurser i organisationer, og i særdeleshed den betydning som magt, fortællinger og faglig identitet kan have, når strategier og økonomiske kontrolsystemer skal forhandles på plads og implementeres. I den optik indtager aktører forskellige strategiske og organisatoriske positioner, og styringsredskaber såsom økonomistyring og regnskaber får en vigtig taktisk rolle i strategiarbejdet. Strategi og økonomistyring kan give anledning til alvorlige konfliktsituationer. Derfor kaster vi et blik på, hvor sådanne konflikter kan opstå og hvordan de kan håndteres.

 

Vi afslutter forløbet med at se nærmere på en række nyere strategitilgange og modeller til at organisere strategiprocesser på. Strategisk samskabelse, strategisk agilitet og anvendelse af kunstig Intelligens i strategiplanlægningen er tre aktuelle emner, som introduceres og diskuteres.

 

Undervejs i fagforløbet skal du gennemføre et miniprojekt i en selvvalgt værtsorganisation. Miniprojektet løses i projektgrupper af 2-5 studerende, og emnet og værtsorganisation udpeges selv af projektgruppen. Gennem projektsamarbejdet får du mulighed for konkret at afprøve de præsenterede strategiteorier og -metoder i praksis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen organiseres som heldagsworkshops fredage og lørdage med cirka en måneds mellemrum. Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil og simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra de studerendes egne organisationer.

På workshoppene vil der være både fælles undervisningssessioner og mulighed for at deltage i parallelle sessioner med en faglig toning med hhv. organisationssociologiske og regnskabsmæssige undertemaer. Den enkelte studerende kan selv vælge, gerne i samråd med sin arbejdsgruppe, de sessioner og undertemaer, der deltages i.

Der er afsat 9 undervisningsdage til faget. Dertil kommer 2 online vejledningssessioner.

Miniprojektet organiseres som et action research-projekt. På kick-off seminaret introduceres de studerende til action research-arbejdsmetoder og krav til projektet. Desuden igangsættes en gruppedannelsesproces. Projektet løses i projektgrupper af 2-5 studerende. Det tilstræbes, at der etableres projektgrupper på tværs af HD-linjer, men det er ikke et krav.

Mellem workshopperne arbejdes dels med miniprojektet, dels med udvalgte, frivillige hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne vedrører analyse af de workshop-aktuelle emner i egen organisation.

Pensum består af udvalgte bøger og et artikelkompendium. Som supplerende læringsmateriale vil der være adgang til videooptagelser fra udvalgte dele af undervisningen. Desuden vil der være adgang til viden-quiz'er, hvor studerende kan teste deres forståelse af fagbegreber.
Feedback i undervisningen
I løbet af faget arbejder de studerende med miniprojekter i grupper. Projektgrupperne får løbende feedback på deres projektplaner og -resultater samt i strukturerede klyngevejledningssessioner.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 55 timer
Forberedelse, vejledning, udarbejdelse af miniprojekt og eksamen 246 timer
Yderligere oplysninger

 

Videopræsentaion af valgfaget:

https://cbs.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8b6c923a-4205-4aac-ad67-b16f00bcfc8a

 

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

 • 24. august 2024

 • 20/21. september 2024

 • 25./26. oktober 2024

 • 15./16. november 2024

 • 29./30. november 2024

 

HD(O) administrationen

Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Sidst opdateret den 13-05-2024