English   Danish

2024/2025  DIP-DREGO1031U  Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

English Title
Seminar in Financial and Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Studieadministrator for HDR:
Pia Clasen & Sara Høgh-Nielsen
Mail: hdr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 16-04-2024

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal opnå en teoretisk velfunderet forståelse for én eller flere faglige problemstillinger inden for rammerne af HD(R)´s fagområder og i forbindelse hermed kunne reflektere over og anvende relevante teorier, modeller og metoder til løsningen heraf.

Den studerende skal endvidere udvikle en kompetence i at fremlægge udvalgte faglige problemstillinger skriftligt og mundtligt og i at kunne forholde sig kritisk til de i seminaret udarbejdede analyser og løsningsforslag.

Endelig skal seminaret udvikle den studerendes evne til at foretage større sammenhængende faglige analyser på et akademisk grundlag som en træning til det senere afgangsprojekt.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget udgør et progressivt forløb, hvorfor der gælder følgende forudsætning for tilmelding til Seminarrækken:

Den studerende har været udprøvet eller er tilmeldt prøverne i de obligatoriske fag (Ekstern regnskab, Økonomistyring, Forretningsforståelse og økonomi), men ikke nødvendigvis bestået alle prøver.
Prøve/delprøver
Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Omfanget af det skriftlige produkt afhænger af antallet af personer i gruppen således:
2 personer: Max. 20 sider
3 personer: Max. 25 sider
4 Personer: Max. 30 sider
Opgavetype Seminaropgave
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter, Ordinær seminar eksamen i december uge 50/51.

Syge- omprøve slut februar / start marts
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve:
Informationer om emnevalg vil komme på Canvas.
Ved udeblivelse eller ikke bestået ved den mundtlige prøve.
Individuel mundtlig prøve på 30 min. på baggrund af nyt skriftligt produkt lavet som gruppe eller individuelt.

Gruppeaflevering 20-30 sider afhængigt af antal personer i gruppen
Individuelt produkt på 10-15 sider.

Sygeprøve:
I tilfælde af sygdom (dokumenteret) ved den mundtlige prøve, vil der hurtigst muligt blive planlagt en ny eksamensdag til forsvar af indleveret seminar.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Seminargruppen skal: 

  • Skrive og aflevere et seminar på op til 30 sider 
  • Mundtligt individuelt forsvare i gruppens seminar 
  • Gruppen eksamineres på samme dag 

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der kan skrives seminar i såvel obligatoriske fag som HD(R) udbudte valgfag.  Det er en forudsætning for at skrive seminar i et givet fag, at man som studerende har været til eksamen/er tilmeldt eksamen i faget. Seminargrupperne vælger inden for hvilket fag, de ønsker at skrive, ud fra et "først til mølle" princip, idet der i alle fag er begrænsninger mht., hvor mange grupper, der kan skrive seminar. Seminargrupperne formulerer selv det endelige faglige emne inden for det fag de skriver seminar i. Emnet skal godkendes af den fagansvarlige for faget.

 

Seminarrækken starter med 3 lektioner, hvor den fagansvarlige lærer bl.a. perspektiverer mulige faglige temaer, der kan skrives indenfor samt redegør for de faglige og metodiske krav, der stilles til seminaret. Herudover har opstartseansen til formål at sikre, at de studerende danner grupper på 2 - 4 personer, således at alle studerende er placeret i en seminargruppe. Endelig skal opstartsseansen sikre at grupperne under vejledning påbegynder processen med at udabejde en emneformulering.

 

Når seminargruppen har fået godkendt sit emne tildeles en vejleder og 2 timers vejledning. Vejledningen er primært tiltænkt begyndelsen af skriveprocessen, hvor problemformulering skal udarbejdes og disponeringen af seminaret samt litteratursøgning skal afklares. Der kan dog også ske vejledning ved udvalgte problemstillinger senere i skriveprocessen. 

 

Bedømmelsen gives som en karakter efter 7-trinsskalaen. Der er tale om en helhedsbedømmelse hvori indgår: 
•    Det skriftlige seminar 
•    Individuelt mundligt forsvar af gruppens seminar 

 

Det skriftlige seminar indgår med betydelig vægt i helhedsbedømmelsen.

 

Der gives individuel karakter til seminargruppens medlemmer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Opstartslektioner dialogbaseret
Individuel vejledning af seminargrupper.
Dialogbaseret diskussion i forbindelse med forsvar af eget seminar.
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback gives på baggrund det skriftlige seminar samt mundtlige forsvar.

Der gives endvidere individuel feedback i form af den vejledning, som tilbydes ved udarbejdelsen af seminarets skriftlige del.
Studenterarbejdstimer
Udarbejdelse af seminarets skriftlige del 120 timer
Forsvar af eget seminar 20 timer
Yderligere oplysninger

Efterår 2024

Tilmelding til seminar med valg af fagområde: Uge 33/34

Intro til seminarrække men valg af seminaremne: Uge 36/37

Mundtlig eksamination: Uge 50/51


 

Sidst opdateret den 16-04-2024