English   Danish

2024/2025  KAN-CCMAV1015U  Accounting Information Systems

English Title
Accounting Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Informationsteknologi/Information technology
 • Ledelse/Management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Målet med faget er, at de studerende efter forløbet af faget Accounting Information Systems kan:
 • Analysere og argumentere for sammenhængen mellem virksomheders værdikæde og opbygningen af Accounting Information Systems.
 • Forklare og anvende data flow charts og databaser til at analysere og optimere virksomhedens informationssystemer.
 • Diskutere og reflektere over indhold, opbygning og anvendelse af digitale registreringssystemer med fokus på at hjælpe virksomheder med at løse udfordringer og skabe værdi.
 • Anvende interne, IT- og forretningskontrolprocedurer for at sikre konkurrenceevne i virksomheden og samtidig tage hensyn til samfundsmæssige aspekter.
 • Forklare og diskutere kontroller og revision i Accounting Information Systems med fokus på etiske dilemmaer og ledelsesmæssige værdier.
 • Være kritisk i analysen af infrastruktur og værdikæde samt samtidig være konstruktiv ved at anvende effektive samarbejdsmetoder i udviklingen og implementeringen af Accounting Information Systems.
 • Udvikle systemer og procedure, der bidrager til økonomisk velstand, samtidig med at der implementeres kontroller for at beskytte og bevare velstanden for i såvel virksomheden som samfundet.
 • Demonstrere en evne til at vækste ved konstant at genlære og samtidig dele denne viden gennem undervisning og offentligt materiale.
 • Anvende globalt perspektiv ved at integrere globale forbindelser i udviklingen af Accounting Information Systems for at skabe national værdi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med grundlæggende regnskabsvæsen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Obligatorisk gruppeopgave med maksimalt 6 studerende, hvor af mindst 1 ud af 2 afleveringer skal bedømmes godkendt.
2. gruppeaflevering vil være en genindlevering af en revideret udgave af 1. aflevering, hvis denne ikke godkendes ved første aflevering.
Hvis du ikke afleverer en besvarelse af opgaven ved første afleveringstidspunkt, så vil du uden nogen form for feedback, skulle aflevere en tilsvarende besvarelse ved anden aflevering, som du ikke vil få mulighed for at revidere ved yderligere aflevering.
Prøve/delprøver
Accounting Information Systems:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Udlevering af opgave Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen (DE), når prøven starter
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt antallet af eksaminander tilsiger det kan prøven omlægges til en 20 minutters mundtlig eksamen (inkl. votering, karaktergivning og feedback) uden forberedelse og med deltagelse af en bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at bibringe de studerende en uddybende forståelse for de muligheder, som moderne digital informationsteknologi giver virksoemheder i relation til at mindske risici, øge effektivitet samt til at udarbejdelse af regnskabs- og ledelsesinformation til brug til styring og profitmaksimering.

Faget indeholder en beskrivelse af virksomhedens enkelte forretningsprocesser og hvilke digitale informationssystemer, som kan håndtere disse. Systemernes evne til at forbedre styring, kontrol og risikosikring indgår ligeledes i faget. Dette danner grundlag for behandling af de muligheder, som de enkelte delsystemer hver for sig og sammen giver i relation til optimering, risikominimering og udarbejdelse af relevant, troværdig og tidstro regnskabs- og ledelsesinformation. Endvidere er formålet med faget at bibringe de studerende en forståelse for den interne kontrol af virksomhedens regnskabs- og ledelsesinformationssystemer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget tager med udgangspunkt i lærebogen fat i relevante teoretiske og praktiske forhold, som vil blive gennemgået med oversigtsforelæsninger samt diskussioner og løsning af diverse problemstillinger inden for fagområdet.

Undervisningen indeholder desuden en obligatorisk gruppeafleveringsopgave, hvilken skal godkendes. Hvis ikke 1. aflevering godkendes, vil gruppen modtage skriftligt feedback, hvorefter 2. aflevering består af en genindlevering af den reviderede 1. besvarelse. De studerende som ikke opnår godkendt i 1. eller 2. afleveringsforsøg vil ikke blive indstillet til eksamen på faget. Omfanget af den obligatoriske opgave er på 15 sider. Der vil på fagets Canvas side være yderligere information omkring denne obligatoriske afleveringsopgave.

Sluttelig kan undervisningen også indeholde en workshop eller besøg af gæsteforelæsere, der beskæftiger sig med design og brug af accounting information systems eller anden relevant emne for faget.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på besvarelse af den obligatoriske afleveringsopgave. Derudover diskuteres opgaver og case-problemstillinger i undervisningen, hvor underviser giver feedback. Sluttelig er der online quizzer med løsninger.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 56 timer
Foreløbig litteratur

Nedenstående litteratur er foreløbig og kan blive ændret. Den endelige litteratur vil være at finde på fagets Canvas side.

 

Bog: Accounting Information Systems, 11th Edition af Ulric J. Gelinas; Richard B. Dull; Patrick Wheeler (ISBN-13: 978-0-17-042368-7).

 

Nedenstående fire artikler findes i bogen ”Digital Business Transformation: Organizing, Manageing and Contolling in the Information Age” (2020)

 

 • Impact of Artificial Intelligence on Firm Performance: Exploring the Mediating Effect of Process-Oriented Dynamic Capabilities (Serge-Lopez Wamba-Taguimdje, Samuel Fosso Wamba, Jean Robert Kala Kamdjoug, and Chris Emmanuel Tchatchouang Wanko)

 

 • Putting Decision Mining into Context: A Literature Study (Sam Leewis, Koen Smit, and Martijn Zoet)

 

 • Cloud Sourcing and Paradigm Shift in IT Governance: Evidence from the Financial Sector (Niloofar Kazemargi and Paolo Spagnoletti)

 

 • Accounting Information Systems: The Scope of Blockchain Accounting (Iacopo Ennio Inghirami)

 

Yderligere materiale og litteratur vil blive offentliggjort på Canvas.

Sidst opdateret den 13-02-2024