English   Danish

2024/2025  KAN-CCMAV2302U  Aktuelle problemstillinger inden for revision

English Title
Current issues in auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Thomas Riise Johansen - Institut for Regnskab (RR)
Undervisning og vejledning varetages af fagansvarlig og andre undervisere afhængig af det valgte emneområde.
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Kurset er baseret på at de studerende arbejder med selvvalgte problemstillinger i grupper. Målet er, at den studerende efter undervisningsforløbet i faget kan:
 • Identificere og begrunde aktuelle problemstillinger inden for revision og revisorbranchen
 • Analysere disse problemstillinger ud fra teorier, data eller revisionsfaglige perspektiver
 • Anvende tidligere studier i egen analyse
 • Reflektere over resultaterne af analysen og hvilken betydning disse har for revision og revisorbranchen
 • Formidle resultaterne af ovenstående i artikelform for derved at bidrage til faglige diskussioner
Prøve/delprøver
Aktuelle problemstillingen inden for revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Essay
Udlevering af opgave Opgaven formuleres af de studerende selv, se evt. guidelines
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Består hele gruppen ikke den ordinære prøve, er der brugt et eksamensforsøg. Der skal herefter indleveres et nyt, eller et redigeret, skriftligt produkt ved næste eksamensforsøg.

Består et gruppemedlem ikke den ordinære prøve, er der brugt et eksamensforsøg. Gruppemedlemmet skal herefter til mundtlig omprøve baseret på det oprindelige skriftlige produkt.

Såfremt et gruppemedlem er syg ved den ordinære prøve, skal medlemmet til mundtlig sygeprøve baseret på det oprindelige skriftlige produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det skriftlige produkt er en essay, der tester den studerendes evne til at analysere og reflektere over selvvalgte problemstillinger og til at formidle en serie af argumenter der skal bidrage til aktuel revisionsfaglig debat. Den mundtlige prøve er baseret på det skriftlige produkt og gruppen indleder den mundtlige prøve med en kort præsentation på maksimalt 10 minutter.  

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset er primært baseret på et læringsforløb, hvor de studerende i grupper på 2-3 arbejder med selvvalgte problemstillinger inden for revision og revisorbranchen. Læringsforløbet initieres, inspireres og understøttes af et antal undervisningsgange, feedback fra vejledere og medstuderende samt forslag til teorier, data og litteratur.  

 

Problemstillingen vælges af den studerende inden for en række på forhånd fastsatte emneområder. Disse emneområder vil i studieåret 2023/24 i hvert fald omfatte:

 • Revisors arbejde med bæredygtighedsrapportering og andre ikke-finansielle rapporteringsformer
 • Revisors arbejde og erklæringer i små og mellemstore virksomheder
 • Særlige perspektiver for revisionsopgaver i PIE-virksomheder
 • Retlige perspektiver, herunder revisorregulering, revisoransvar og uafhængighed
 • Professionel skepticisme og professionel dømmekraft
 • Arbejdsliv/-vilkår i revisorbranchen, eksempelvis fastholdelse af talenter
 • Udviklingen af revisionskonceptet, herunder fx anvendelse af audit data analytics, IT-revision, going concern-vurderinger samt overvejelser om udvidelse af genstandsfeltet for revision.
 • Revisionsopgaver i særlige organisationer, herunder finansielle virksomheder, kommuner eller staten.

 

Andre emneområder kan tilføjes såfremt den aktuelle udvikling gør dem relevante. Som nævnt vælges emne og problemstilling af den studerende, hvilket giver gode muligheder for fordybelse.

 

Kurset tjener flere formål. For det første, at udvikle og afprøve den studerendes evne til at indgå i en faglig debat og formidle perspektiver og refleksioner over problemstillinger, der har betydning for revisors virke. For det andet, at skabe mulighed for fordybelse i et område afstemt med den studerendes ønske om specialisering. For det tredje, at udvikle og afprøve den studerendes evne til at tænke problemorienteret, konkretisere problemer der er relevante at undersøge nærmere, tilrettelægge undersøgelsen og formidle resultaterne. Det første formål skal bidrage til faglige diskussioner i revisorbranchen både som en del af faget og fremover. Det andet og tredje formål skal blandt andet ses som et kvalificeret afsæt til arbejdet med kandidatafhandlingen.

 

Faget er struktureret i følgende dele: (1) Introduktion til emneområder og problemstillinger. (2) Udvælgelse, gennemgang, og anvendelse af kilder med henblik på behandlingen af problemstillingen. (3) Udvælgelse og anvendelse af teorier og data, der kan inddrages i analysen og bidrage til nye perspektiver på problemstillingen. (4) Udarbejdelse af essay, der formidler konkretiseringen og motiveringen af problemstillingen, analyse og diskussion ud fra andre studier, teorier og/eller empiriske data samt konklusionen herpå. Formatet på denne essay er en artikel, hvor der relativt kort og præcist formidles til et fagligt interesseret publikum. Eksempler på dette artikelformat kan ses i tidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen.

 

Hver del indeholder klassebaseret undervisning. Den klassebaserede undervisning er dog begrænset, da der lægges mere vægt på at gruppen arbejder selvstændigt frem mod den afsluttende artikel/essay og modtager feedback fra undervisere og medstuderende med henblik på at udvikle og forbedre artiklen.

 

Efter del 1 forventes den studerende at vælge det emneområde som der arbejdes med i resten af fagets forløb. De studerende kan enten selv vælge at danne gruppe eller kan vælge at deltage i et kort gruppedannelsesforløb. Der tilbydes seks vejledningstimer til hver gruppe, hvilket svarer til tre vejledningsmøder. Der tilbydes derudover to workshops, hvor gruppen kan modtage feedback fra underviser og medstuderende.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformerne er en kombination af tilstedeværelsesundervisning, selvstændige studier (af rapporter, artikler, podcasts, videoer m.v.), workshops baseret på frivillige hjemmeopgaver og vejledning.
Feedback i undervisningen
Den studerende tilbydes løbende feedback på selvstændige overvejelser, frivillige opgaver og arbejdet med essay’en hos underviser, medstuderende og vejleder.
Studenterarbejdstimer
Tilstedeværelsesundervisning 12 timer
Frivillige opgaver, workshops og vejledning 30 timer
Forberedelse 124 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen afhænger af emneområde. 

Sidst opdateret den 13-02-2024