English   Danish

2024/2025  KAN-CCMVV1483U  Køb og Salg af virksomheder

English Title
Mergers and Acquisitions

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 200
Studienævn
Studienævnet for cand. merc. og GMA (CM)
Kursusansvarlig
  • Caspar Rose - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 19-02-2024

Relevante links

Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
  • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for værdiansættelse af virksomheder samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold ved gennemførelse af handler i praksis.
  • Dokumentere viden om selskabs- og skatteretlige aspekter samt due diligence undersøgelser med relevans for virksomhedshandler.
  • Vise evne til at anvende teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler på konkrete problemstillinger og cases fra praksis.
Prøve/delprøver
Køb/Salg af Virksomheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
No maximum number of pages, students have 4 hours to complete the assignment
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Sommer
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Antallet af eksaminander kan tilsige, at omprøven mest hensigtsmæssigt afholdes som en mundtlig prøve. Sekretariatet vil meddele, hvis prøven i stedet afholdes som mundtlig prøve med deltagelse af bi-eksaminator eller censor.
Afhængigt af antal tilmeldte til re-eksamen, kan eksamensformen blive ændret til en mundtlig eksamen. Hvis dette er tilfældet vil de studerende blive informeret.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

 

Faget består af følgende elementer:

 

Motiver for M&A

M&A set fra et makro perspektiv, herunder teorier om M&A's

M&A processen og aktørerne, herunder deres roller og arbejdsfordeling

Empiriske undersøgelser af værdiskabelsen ved M&A, herunder hvad værdiskabelsen afhænger af

Nogle centrale forskelle mellem dansk/europæisk og common law ret, herunder betydningen for fortolkningen af aftaler

Kort om kapitalfonde og finansiering af opkøb

Foreløbige aftaledokumenter, herunder NDA, Term Sheet, LoI, Eksklusivitet etc. 

Grundlæggende selskabsretlige forhold, herunder betydningen af ejeraftaler og beslutningskompetencer (generalforsamling, bestyrelse og direktion)

Fusioner og spaltninger, joint ventures samt frasalg

Salg af virksomhed ved auktion

Valg af overdragelselsmodel (Kapital versus substansoverdragelse)

Risikoafdækning, herunder due diligence

Mangler ved virksomhedsoverdragelser

Earn out modeller

Kort om købesumsregulering

SPA (overdragelsesaftalen), herunder garantier og erklæringer

Kapitalmarkedsretlige forhold, herunder overtagelsestilbud, insider handel/markedsmanipulation, tvangsindløsning samt overtagelsesværn

Skattemæssige problemstillinger, herunder beskatning ved overdragelse, forskellige aktiesalgsmodelller (holding, tilførsel af aktiver og spaltning)

Skattemæssige overvejelser vedr. finansiering af overtagelsen

Kort om skat ved substans versus kapitaloverdragelse

Værdiansættelse af virksomheder, herunder brug af forskellige modeller (absolutte og relative f.eks. multipler)

Analyse af resultatopgørelse og balance, under investeret kapital

Vurdering af ROIC, herunder dekomponering af ROIC

Kapitalomkostninger, WACC 

Kapitalstrukturens betydning

Følsomhedsbregninger og kritiske forudsætninger i værdiansættelsen

Forecasting, herunder analyse af valuedrivers

Cash Flow-baserede og nøgletalsbaserede værdiansættelsesmetoder herunder multipler og vækstmodeller

Typiske faldgrupper i værdiansætttelsen

Restrukturering og post merger integration

Faldgrupper ved køb af udenlandsk virksomhed

Identifikation af politiske risici

Sammenhængen mellem værdiansættelse og de juridiske forhold

Eksempler på virksomhedshandler i praksis

 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Er at give de studerende en solid viden om teori og praksis for køb og salg virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger
Feedback i undervisningen
Feedback gives på flere måder i faget.

Ved starten af hver undervisningsgang, får de studerende adgang til at spørge ind til problemstillinger, i forhold til hvad der blev gennemgået på forrige forelæsning.

Desuden opfordres de studerende til at stille spørgsmål fra start af undervisningen i forhold det pensum som skal gennemgås. Feedback gives også kontinuerligt under selve undervisningen bl.a. feedback på forskellige minicases som indgår i undervisningen.

Desuden opfordres de studerende til at komme med input til undervisningen ved at skrive til underviseren, så evt. temaer og spørgsmål kan drøftes efterfølgende i plenum.

Samtidig gives der feedback i Office Hours. Efter forudgående henvendelse fra den studerendes side, får hver studerende tildelt en tid af underviseren. Det er op til den studerende selv at møde op og benytte sig af muligheden for fysisk feedback angående undervisningen.

Endelig er der også mulighed for at give feedback på sidste undervisningsgang, hvor der bliver gennemgået en prøveeksamen - typisk eksamenssættet fra sidste eksamen i faget.
Studenterarbejdstimer
undervisning 30 timer
forberedelse 146 timer
eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur

Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, seneste udgave

 

Financial Statement Analysis, 2nd. ed. af Thomas Plenborg og Finn Kinserdal, Fagboforlaget

 

Udvalgte artikler om M&A af Caspar Rose

Sidst opdateret den 19-02-2024